នុះម៉េចចឹង! មេរោគកូវីដ ធ្វើអោយប្រុសៗ ខ្សោយប្រដា.ប់ភេទ រយ:ពេលរហូតដល់..

ភ្នំពេញ៖ រឿងដែលធ្វើ អោយ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ ភ្ញាក់ផ្អើ ល គឺមេរោ គកូវីដ១៩ បានបំផ្លាញ ដល់ជីវិតសិ ចរបស់ម នុស្សប្រុស ដោយវាធ្វើអោយ មានបញ្ហាខ្សោ យលិ ង្គយូរអ ង្វែង។ នេះជាលទ្ធផលនៃការសិ ក្សាស្រាវជ្រាវ ជាច្រើន ដែលចុះផ្សាយ នៅក្នុងសារព័ត៌ មានល្បីៗនៅក្នុង ពិភពលោក។ សារព័ត៌ មាន…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងដែល ធ្វើអោ យអ្នកវិទ្យា សាស្ត្រ ភ្ញាក់ផ្អើល គឺមេរោគកូវីដ១៩ បានបំផ្លា ញ ដល់ជីវិត សិចរបស់ម នុស្សប្រុស ដោយវាធ្វើអោយមានបញ្ហា ខ្សោយលិ ង្គយូរអ ង្វែង។ នេះជា លទ្ធផលនៃការ សិក្សាស្រាវជ្រាវ ជាច្រើន ដែលចុះផ្សា យ នៅក្នុងសារព័ត៌ មានល្បីៗនៅក្នុងពិភព លោក។

សារព័ត៌មាន Forbes របស់អាមេរិក បានរាយ ការណ៍ថា មានការ ចុះផ្សាយនៅទ ស្សនាវដ្តី The World Journal of Men’s Health ដែលរៀបរាប់ លម្អិតអំពីរឿ ងរ៉ាវរ បស់ពីរនាក់ដែលបានឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩។

៦ ខែ ទៅ ៨ ខែក្រោ យមក គេនៅតែរ កឃើ ញ​មេរោគកូវីដ១៩ នៅក្នុងលិ ង្គរបស់បុរ សទាំងពីរ នោះ។ មិនត្រឹមតែប៉ុ ណ្ណោះទេ ពួកគេបានមាន បញ្ហាខ្សោ យលិ ង្គធ្ងន់ធ្ងរ សូម្បីតែមុនពេលឆ្លងកូ វីដ១៩ ពួកគេមិនដែលធ្លា ប់មានបញ្ហាខ្សោ យ លិ ង្គក៏ដោយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែ កការសិ ក្សាស្រាវជ្រាវ មួយទៀត នៅអ៊ីតាលី ក៏បា នរកឃើញ ក្នុង​ចំណោម ២៥ នាក់ ដែលមានតេស្តវិជ្ជ មានកូវីដ១៩ គឺ ២៨ភាគរយនៃចំណោមនោះ បានមានបញ្ហាខ្សោយលិង្គ។

ចំណែកការ ប្រៀបធៀ បជាមួ យអ្នកដែលមិ នមានឆ្លងកូវីដ១៩ គឺ​គេរកឃើញ ថា អ្នកមានកូវីដ១៩ គឺមានហា និភ័យជាង ៥​ដង ច្រើនជាង អ្នកមិន មានកូវីដ១៩ ក្នុងការកើតមា នបញ្ហា​ខ្សោ យលិ ង្គនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមពិត​ មានការ សិក្សាជាច្រើន បានគាំទ្រដល់ទំនា ក់ទំនងនៃការ ខ្សោ យលិ ង្គ និងការឆ្ល ងមេ រោគកូវីដ១៩។​ សារព័ត៌ មាន Los Angeles Times ក៏បានរាយការ ណ៍ថា បុរសខ្លះ បានទៅមន្ទីរពេទ្យ ព្រោះតែរឿង​ខ្សោ យលិ ង្គ ក្រោយពី ការមាន ជំងឺកូវីដ១៩។

ដូច្នេះ បុរសៗ ត្រូវ តែប្រយ័ត្ន។ កូវីដ១៩​ មិនត្រឹមតែ អាចធ្វើ អោយ ឈឺធ្ងន់ ឬស្លា ប់ទេ វាក៏អាចធ្វើអោ យ​ប៉ះ ពាល់​ដល់ ជីវិតផ្លូ វភេ ទរយ:ពេ លខ្លី និងវែ ងផងដែរ។ បើខ្លាចខ្សោ យលិ ង្គ សូម ស្អប់កូវីដ១៩ ទាំងអស់គ្នា ហើយរួមគ្នាប្រ យុ ទ្ធនឹងជំ ងឺរាតត្បា តនេះ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *