មិនអស់លុយទេ! មកដឹងពីវិធីធ្វើ ទឹក​ពីដើម​ចេក​ផឹក ជួយ​ថ្លើម ជួយ​បន្សាប​ជាតិ​ពុ.លក្នុង​ខ្លួន ​រំលាយ​គ្រួ​ស​ក្នុង​តម្រងនោម ថង់ទឹកប្រមាត់ និង​ប្រយោជន៍​ច្រើនទៀត

បើ​និយាយ​ពី “​ចេក​” ជឿ​ថា​គ្មាន​នរ ណា​​ដែល ​មិន​ ស្គា ល់​ទេ ព្រោះ​រុក្ខជាតិ​មួ យ​នេះ​អាច​ផ្តល់​ប្រ យោជន៍​បាន​យ៉ាងច្រើន​ តាំងពី ​ចុង​ដល់ ​គល់​។ ដើម​ចេក ឬ​បណ្ដូ លចេក​ដែ ល​មាន​ពណ៌​សខ្ចី ស្រួយស្រឹប ក្រៅពី​យក​ មក​ធ្វើ​ម្ហូ ប​បានជា​ច្រើន​មុ ខ​ហើយ ក៏​អាចយ​កមក​ធ្វើ​ជា​ ភេសជ្ជៈ​សម្រាប់​លាង​សម្អាត​ កាក​សំណល់ ​ក្នុង​រាង​កាយ​បា ន​ផង​ដែរ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បណ្ដូលចេក សម្បូរ​ទៅ​ដោ យ​កាក​សរ សៃ​ដែល​មិន​រលាយ​ក្នុង​ទឹក​។ កាក​សរ សៃ​នេះ​ហើយ​ដែល ​ជា​តួ​ជំនួយ​ស្រូ ប​យកជាតិ​ កខ្វក់​ទាំងឡា យ​ដែល​នៅ​សេ សសល់​ក្នុ ង​ពោះវៀន​។ វា​ថែ ម​ទាំង​ជួ យ​ជំរុញ​ឱ្យ​ពោះវៀ ន​ច្របាច់​ និង​បញ្ចេញ ​សារធាតុ​មិន ​បា នការ​នេះ​ចេញ​មក​ហើ យ​ក៏​ជួយ​ សម្រួលការ​ បន្ទោ​របង់​ដែរ​។

វិធី​ធ្វើ​ទឹក​ដើម​ចេក ៖ ១. យក​ដើម​ចេ ក​មក​បកសំបក ​ដែល​រឹង​ៗ​ផ្នែក​ខាង ក្រៅ​ចេញ ​ឱ្យ​អស់​។ បក​ទា ល់តែ​ឃើញ​ បណ្ដូលចេក​ព ណ៌​សខ្ចី​។ រួច​យក​ទៅ​ លាង​ឱ្យ​ ស្អាត និង​ហាន់​ជា​ចំណិត​ស្តើង​ៗ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. យក​ដើម​ចេក​ដែ ល​ហាន់​រួច​ទៅ​ដាក់​ក្នុង ​ម៉ាស៊ីន ​ក្រឡុក រួច​ក្រឡុក​ឱ្យ​ម៉ដ្ឋ​។ ៣. ពេល ​ក្រឡុក​រួច​ហើយ​ចា ក់​ចូល​ក្នុង​កន្ត្រ ង​ឬ​ស្បៃ​ស្ដើ ង​ដើ ម្បី​ចម្រា ញ់​យ ក​តែ​ទឹក​។ បន្ទាប់​មក​ចាក់​ដាក់​កែវ​ទទួលទាន ​បាន​ហើយ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វិធី​ទទួលទាន ៖ ទទួ លទាន​ពី​កន្លះ​កែវ​ ទៅ​មួយ​កែវ ឬ​តាម​ចំណូ លចិត្ត​ពេល​មុន​បា យ ឬ​ក្រោ យ​ បាយ​រួច ៤០ នាទី​។ ដោយ​ ក្នុង​ពេល ​ទទួលទាន​អា ចយ​កមក ​លា យ​ ជាមួយ​ទឹក​ធម្មតា ឬ​ទឹក​ថ្នាំ​ត្រជាក់​ផ្សេ ង​ទៀត​ក៏​បាន ​ដែរ​ដើម្បី​ឱ្យ​ងាយស្រួល​ ទទួលទាន និង​អាច ​រក្សា​ទុក​បាន​យូរ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថប្រយោជន៍​ពី​ទឹក​ដើម​ចេក ៖ – ភេស ជ្ជៈ​នេះ​ជា​ថ្នាំ ​ត្រជា ក់​ដែល​ជួយ​ឱ្យ​កា រ​បញ្ចេញ​ទឹកនោ ម​ដំណើរការ​ប្រក្រតី​។ – លាង​ជម្រះ​ជា តិពុល​ក្នុ ង​រាង​កាយ ថ្លើម តម្រងនោម តាម​ប្រព័ន្ធ​រំលាយ​ អាហារ​ក្នុង​រាង​កា យ​ក្នុង​ទម្រង់​ជា​ ទឹកនោម​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– មិនតែប៉ុណ្ណោះ​ក៏​ជួយ​រំ លាយ​គ្រួ​ស​ ក្នុង​តម្រងនោម ថង់ទឹកប្រមាត់ និង​ក្រ ពេញ​ប្រូ​ស្តា​ត​ដែរ​។ – អ្វី​ដែល​ពិសេស​ ជាង​នេះ ​ទៅ​ទៀត​នោះ​គឺ​ទឹក​ដើ ម​ចេក​ក៏​ជា ​តួ​ជំនួយ​ក្នុង​ការ​ ពន្យារពេល​កុំឱ្យ​ទឹក​ថ្នាំ​ប្រភេទ​ផ្សេង​ៗ​ឆាប់​ខូច​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– ភេសជ្ជៈ​នេះ​ក៏​ល្អ​សម្រាប់​អ្នកជម្ងឺ​ដំបៅ​ក្រពះ ពោះវៀន ព្រោះ​ជួយ​ទៅ​ផ្សះ​ដំបៅ​។ សម្រា ប់​អ្នក​ណា​ដែ ល​កំពុង​ត្រូវការ​ឱ សថ​បែប​ធម្ម ជាតិ​ក្នុង​កា រ​ថែរក្សា​សុខភាព លាង​សម្អាត​សារធាតុពុល​ចេញពី​រាង​កាយ ក៏​អាច​សាកល្បង​ទទួលទាន​ទឹ ក​ដើម​ចេក​ នេះ​បាន​ដែរ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នក​អាច​ធ្វើ ​បាន​ដោយ​ខ្លួន ឯង​នៅផ្ទះ និង​មិន​ត្រូវ ការ​គ្រឿងផ្សំ ​ច្រើន​នោះ​ទេ​។ ប្រសិនបើ ​ទទួលទា ន​ក្នុង​បរិមាណ​ ដែល​សមរ ម្យ​នឹង​ទទួល​បាន ​ផល​ល្អ​ដល់​រាង​ កាយ​ជា​ច្រើន​៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *