កំពូលឆ្នាំទាំង៤នេះ ចុង​ឆ្នាំ២០២១ នឹងមានលាភ​ជោគជ័យយ៉ាងធំទាំង​រឿង​និង​លុយ​កាក់ តែកុំភ្លេច..

យោង​តាម​ហោរាសាស្ត្រ​ចិន​សែ​ដែល​ល្បី​បំផុត​បាន​ទស្សន៍​ទាយ​ថា កំពូលឆ្នាំទាំង៤នេះ ចុង​ឆ្នាំ២០២១ នឹងមានលាភ​ជោគជ័យយ៉ាងធំទាំង​រឿង​និង​លុយ​កាក់ សូម​បួងសួង​ស៊យ​ៗ គ្រោះភ័យ​ទាំងឡាយ​ក្លាយជា​ល្អ ហេង​ហេង លាភ​តូច​ធំ​ចូល​មក មានសំណាង​ ជីវិត​ដ៏​មាន​សិរី​សួស្តី ទទួល​លាភ​សំណាង​ឥឡូវនេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១) ឆ្នាំមមែ​៖ មនុស្ស​ដែល​កើ ត​ក្នុង ​ឆ្នាំមមែ​មាន​តារា​សំណាង​តាម​ច្រើន​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ ហើយ​វាសនា​របស់​ ពួក​គេ​អាច​និយាយ​បាន​ថា ពោរពេ ញ​ដោយ​រឿង​ល្អ​។ ជោគជតារាសី​សម្រាប់​ពាក់កណ្តាល​ឆ្នាំ​ដំបូង​នៃ​ឆ្នាំ ២០២១ នេះ គឺ​មាន ការ​ពិបាក​បន្តិ ច​សម្រាប់ ​ពួក​គេ ដោយសារ​តែ​ ត្រូវ​បាន​រារាំង​ដោ យ​រឿង​មិន​ពេ ញ​ចិត្តជា​ច្រើន​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះជា​យ៉ា ងណា​ក៏​ដោយ ដំណើរ​ក្នុង​ឆមាស​ទី ២ នៃ​ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ពួក​គេ​នឹង​ទទួល​បាន​ឱកា សល្អ​ ដើម្បី​រក​ប្រាក់​។ ប្រសិនបើ​ពួក​ គេ​ហ៊ាន និង​ ដាក់ចិត្ត​ខ្លាំង​ចូល​ប្រឡូក​ក្នុ ង​ការ​រកស៊ី ពួក​គេ​នឹង​ទទួល​បាន​ផល​ចំណេញ​យ៉ាង​ងាយស្រួល​។ ក្នុង​រយៈពេ នយូរ​ទេ ពួក​គេ​នឹង​ក្លាយជា​អ្នកមាន ហើយ​ជីវិ ត​កាន់តែ​រលូន និង​មានសំណាង​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២) ឆ្នាំថោះ​៖ នៅ​ក្នុង​ជោគវាសនា​របស់​អ្នក ​កើត​ឆ្នាំថោះ គឺ​តែងតែ​ទទួល​បានកា រ​គាំទ្រ​ពី​តារា​សំណាង ដែល​ជួយ ​ឲ្យ​ពួក​គេ​អាច​ ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​គ្រប់​ទីក ន្លែង​បាន​យ៉ាង​មាន ​ភាព​ងាយស្រួល​បំផុត​។ ទោះជា​យ៉ាង ណា​ក៏​ដោយ មនុស្ស​ ដែល​កើត​ក្នុង​ឆ្នាំថោះ​ក៏​គួរតែ​ប្រយ័ត្ន​ក្នុង​ការ​រកស៊ី​ដែរ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារ​តែ​អ្វី​ដែ ល​មិន​ប្រាកដប្រជា សូមកុំ ​ល្ងង់​ទៅ​លូកដៃ​សាកល្បង រហូត​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​រលាយ​អស់​។ លាភ​សំណា ង​របស់​មនុ ស្ស​ដែល​កើត​ក្នុង​ឆ្នាំថោះ នឹង​នៅ​តែ​ល្អ​ប្រ សើរ​ពិសេ ស​ជិត​ដល់​ចុងឆ្នាំ ប៉ុន្តែ​ពួក​គេ​ត្រូ វ​តែ​ដឹង​ពី​របៀប​ចាប់​យក​ឱកាស និង​ខិតខំ​ដើម្បី​ទ ទួល​បាន​ជោ គជ័យ​ ក្នុង​អាជីព​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣) ឆ្នាំកុរ​៖ អ្នក​កើត​ឆ្នាំកុរ នឹង​ទទួល​បាន​ជំនួ យ​ពី​តារា​សំណាង ហើយ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​នឹង​បន្ត កើនឡើង​រហូត ​ដល់​ចុងឆ្នាំ ២០២១​។ បើ​ទោះបីជា​មានសំ ណាង​ខ្លាំ ​ងក៏​ដោយ ក៏​អ្នក​ កើត​ឆ្នាំកុ​ល​គួរតែ​មា ន​ភាព​ច្បាស់ លាស់​គ្រប់​រឿង​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​កាន់តែ​ច្រើន នឹង​ជួយ​ឲ្យ​ការ​ប្រមូល​ផល​បាន​កាន់ តែ​ប្រសើរ​។ មនុស្ស​ដែល​កើត​ក្នុង​ឆ្នាំកុ​ល ក៏​ត្រូវ​តែ​មា ន​ភាព​ប្រុ ង​ប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់​ដែរ បើ​មិន​ដូច្នេះ​ទេ​អ្នក​នឹង​ជួប​ប្រ ទះ​ប ញ្ហា​ដែល​មិ ន​ចាំបាច់​ជា​ច្រើន​ជាក់​ជា​មិ ន​ខាន​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤) ឆ្នាំម្សាញ់​៖ ហោរាសាស្ដ្រ​និយាយ​ថា ក្នុង​រយៈពេល​ប៉ុន្មា ន​ខែ​ចុង​ក្រោយ​ នៃ​ឆ្នាំ ២០២១ មនុស្ស​កើត​ក្នុង​ឆ្នាំម្សាញ់ គឺ​ដូច​ឥន្ទធនូ​ ដែល​មាន​សម្រស់​ស្រ ស់​ស្អាត​ខ្លាំង​អីចឹង​។ ប្រហែល​វា​ជា​ជោគវាសនា​ របស់​ពួក​គេ​ហើយ​ក្នុងឆ្នាំនេះ ដែល​បណ្តាល​ឲ្យ​អ្នក​កើ ត​ឆ្នាំម្សាញ់​ជួប​ឧបសគ្គ ​ខ្លះ​នៅ ​ក្នុង​ការងារ ប៉ុន្តែ​ទន្ទឹម​នឹង​នេះ​ ក៏​មាន​មនុស្ស​ថ្លៃ ថ្នូរ​គាំទ្រ​ដែរ ដរាបណា​ពួក​គេ​មិន​បោះបង់ មិន​ចុះ​ញ​ម មិន​ខ្លាច​ការ​លំបាក មិន​ខ្លាច​ការ​រង​ទុក្ខ ហើយ​ការ​ខិតខំ​របស់​ពួក​គេ​នឹង​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​ល្អជា​មិន​ខាន​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ពាក់កណ្តាល​ឆមាស​ទី ២ នៃ​ឆ្នាំ ២០២១ អ្នក​កើត​ឆ្នាំម្សាញ់ ​នឹង​ជួប​សំណាង ល្អ​ដែល​នឹក​ស្មាន​មិន​ដល់ ទោះ​ទៅ​ទីណា​ក៏​នឹង​មាន​មនុស្ស​ថ្លៃថ្នូរ​ជួយ​គាំទ្រ​ដែរ ដូច្នេះ​នៅ​លើ​ផ្លូវ​ឆ្ពោះទៅ​រក​សំណាង និង​ទ្រព្យសម្បត្តិ នឹង​មាន​ភាព​រលូន​ខ្លាំង ហើយ​នៅ​ចុងឆ្នាំ​នេះ​អ្វី​ៗ​ទាំងអ ស់​នឹង​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ ហើយ​ពិ តជា​អាច​បំពេញ​ក្តី​សុ​បិ​ ន្ត​របស់​ពួក​គេ​បាន៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *