សូមប្រយ័ត្ន! ដល់ម្លុឹងផង មនុស្ស ៥ប្រភេទនេះ ដាច់ខាតកុំបរិភោគ បង្គា

បង្គា គឺសម្បូរទៅដោយជាតិកាល់ស្យូម ក៏ប៉ុន្តែមនុស្ស៥ប្រភេទនេះ ចៀសវាងបន្ទប់ទទួលទាននោះឡើយ ថ្វីដ្បិតបង្គា សម្បូរទៅដោយអាហារូបត្ថម្ភសំខាន់ៗ ក៏ដូចជាជាតិកាល់ស្យូមខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយ នឹងជួយធ្វើឱ្យឆ្អឹងរឹងមាំល្អ សម្រាប់ការលូតលាស់សម្រាប់កុមារ ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រភេទមនុស្សទាំងប្រាំនេះ មិនត្រូវទទួលនោះឡើយ ព្រោះវាអាចនាំ ក្លាយជាផលប៉ះពាល់ទៅវិញនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឥឡូវនេះថាតើមនុស្សទាំង៥ប្រភេទនោះ គឺជាមនុស្សបែបណា ហើយថាតើមកពីមូលហេតុអ្វីបានជាគេហាមមិនឲ្យទទួលទាន បង្គាបែបនេះ?

១). មនុស្សដែលងាយប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាហារសមុទ្រ៖

ប្រសិនបើអ្នកដឹងថាខ្លួនឯង ប្រតិកម្ម រឺអាឡ័កស៊ីនិងអាហារសមុទ្រហើយ អ្នកត្រូវចៀសវាងមិនគួរទទួលទានរបស់ជាតិនោះឡើយ។ ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នក ឡើងរោលរឺ កន្ទួលរមាស់ជាដើម បង្កទៅជាអាការៈក្អួតចង្អោរនិងធ្លាក់ចុះនូវសម្ពាធឈាមជាដើមផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​២). ប្រភេទមនុស្សដែលមានជំងឺប្រចាំកាយក្អកឬហឺតជាដើម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកដែលមានជំងឺប្រចាំកាយដូចជាក្អកឬហឺត ប្រសិនបើអ្នកបរិភោគបង្គា នោះអ្នកនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង ហើយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធដង្ហើមជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ ពោលគឺនឹងក្អកជាប់រហូតរយៈពេលយូរជាក់ជាមិនខាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣). ប្រភេទមនុស្សដែលឈឺសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃ ៖

ប្រសិនបើអ្នកដឹងថាខ្លួនអ្នកកំពុងតែជួបបញ្ហាឈឺសន្លាក់ អ្នកក៏មិនត្រូវទទួលទានបង្គានោះដែរ ព្រោះប្រភេទអាហារសមុទ្រមួយប្រភេទនេះ មានសារធាតុក្លូរីនច្រើនពីដែលនាំឲ្យប្រតិកម្មជាមួយទឹកអាស៊ីតអ៊ុយរិកក្នុងសន្លាក់ហ្នឹងធ្វើឱ្យអ្នកឈឺចាប់ត្រង់សន្លាក់លើសដើមជាក់ជាមិនខាន។

៤). ប្រភេទមនុស្សដែលមានជំងឺភ្នែកក្រហម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកដែលមានភ្នែកឡើងក្រហម ក៏មិនគួរទទួលទានបង្គានោះដែរ ហើយមិនត្រឹមតែបង្គានោះទេ ពិសេសដូចជាអាហារសមុទ្រមានដូចជា ក្តាម មឹក និងត្រីសមុទ្រជាដើម។

៥). ប្រភេទមនុស្សដែលមានជាតិកូលេស្តេរ៉ូលខ្ពស់៖

នៅក្នុងបង្គាចំនួន៤០០ក្រាម មានផ្ទុកជាតិកូលេស្តេរ៉ូលដល់ទៅ ៤៥១មីលីក្រាម ដូច្នេះបើអ្នកទទួលទានវាថែមទៀត នឹងធ្វើឲ្យខូលេសស្តេរ៉ូលក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកឡើងខ្ពស់ ហើយជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺបេះដូងត្រូវតែបញ្ជាសកុំញុំជាដាច់ខាត។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *