ឆុតដល់ម្លុឹង!​ អ្នក​កើត​ចំ​ខែ​ទាំងនេះ ដឹងពីចរិត​លក្ខណៈ​តាម​​ខែ​កំណើត ​ពិតជា​​ឆាប់​​ជោគជ័យ មាន​សំណាងខ្ពស់ក្នុងជីវិត

តាម​ការ​ប្រ មើល​មើល​រ បស់​អ្នកជំនាញ ​ហោរា សាស្ត្រ ប្រសិនបើ​ អ្នក​កើត​ក្នុ ង​ខែ​នេះ អ្នក​ពិតជា​មានសំ ណាង​ដោយ​មា ន​ជំនួយ​ពី​មនុស្ស ​ល្អ​ៗ​ជា​ច្រើ ន ហើយ​មួយ ​ជីវិត​រ បស់​អ្នក​ក៏​ មានគុណ ​សម្បត្តិ​ច្រើ ន​ណាស់​ដែរ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១) ខែមីនា និង​ឧសភា​៖ មនុស្ស​ដែល​កើ ត​ក្នុង​ខែមីនា និង​ឧសភា កើតមក​មាន​ចរិត​ក្លាហាន និង​ថ្លៃថ្នូរ​។ ពួក​គេ​តែងតែ​ដឹង​ពី​របៀប​ ទាក់ទាញ​ចំណា ប់អារម្មណ៍​និង​បង្កើត​ការ​អាណិ តអាសូរ​ដល់​អ្នក​ដទៃ​។ មនុស្ស​ទាំងនេះ​ក៏​មាន​រូប រាង​ល្អ​ដែរ​ទាំងប្រុស​ទាំងស្រី​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លើស​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត ពួក​គេ​ជា​មនុស្ស​រីករាយ និង​រួសរាយ​រាក់ទាក់ ដូច្នេះ​ពួក​គេ​ តែងតែ​ត្រូវ​មនុ ស្ស​ជុំវិញ​ខ្លួន​ ស្រលាញ់​។ នៅ​ក្នុង​ហ្វូង​មនុស្ស ពួក​គេ​ពូកែ​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​សើច​ណាស់​។ ​ពួក​គេ​មិន​ត្រឹម តែ​ស្រស់​ស្អាត​ តែ​ខាងក្រៅ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ថែម​ទាំង​ស្រស់​ស្អាត​នៅ​ខាងក្នុង​ចិត្តគំនិត​ទៀត​ផង​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ក្នុង​ជីវិត ដោយសារ​តែ​ពរ​ ជ័យ​ដ៏​ធំធេង និង​ភាព​សប្បុរស ពួក​គេ​តែងតែមាន​សំណាងល្អ និង​អនាគត​ភ្លឺស្វាង​។ មិន​ថា​ពួក​គេ ​ប្រកប​វិជ្ជាជីវៈ​អ្វី​នោះ​ទេ ពួក​គេ​អាច​ទទួល​បាន ​ជោគជ័យ​យ៉ា ង​ងាយស្រួល​។ ជា​ទូទៅ​ជីវិត​រប ស់​ពួក​គេ​ នា​ពេល​អនាគត គឺ​មិន​មានការ​ព្រួយ បារម្ភ​ច្រើន​ឡើយ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២) ខែសីហា និង​តុលា​៖ មនុស្ស​ដែល​ កើត​ក្នុង​ខែសីហា និង​តុលា មាន​សុទិដ្ឋិនិយម និង​ចិត្តល្អ​។ លើស​ពី​នេះ ពួក​គេ​ក៏​ជា​មនុស្ស​ដែល​ចេះ​អ ធ្យាស្រ័យ និង​មានចិត្ត​សប្បុរស​ផង​ដែរ​។ ក្នុង​គ្រប់​ស្ថានភាព​ទាំងអស់ ពួក​គេ​តែងតែ​ ជា​មនុស្ស​ស្លូតបូត មិន​ដែល​ប្រើ​ពាក្យ​គំ រោះគំរើយ​ដាក់​អ្នក​ដទៃ​ឡើយ ​។ ជា​ទូទៅ ពួក​គេ​ដឹង​ពី​រ បៀប​ប្រព្រឹត្ត​ចំពោះ​មនុស្ស​ដោយ​យុត្តិធម៌

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វា​ក៏​ជា​មូលហេតុ​មួ យ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួក​គេ​តែង តែមាន​មនុស្ស​ថ្លៃ ថ្នូរ​ជួយ នៅ​ពេល​ពួក​គេ​ជួប​ការ​លំបា ក​ក្នុង​អាជីព​ការងារ​។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ពួក​គេ​មានឱកាស​រក​ទ្រ ព្យសម្បត្តិ​បាន​ច្រើន ហើយ​រស់នៅ​ដោយ​មាន​សុភមង្គល ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ផ្សេង​ច្រណែន​គ្រប់​ៗ​គ្នា​៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣) ខែមករា និង​មេ​សា​៖ មនុស្ស​ដែល​កើត​ក្នុង​ខែមករា និង​មេ​សា គឺ​មាន​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុ ង​ការ​ចុះសម្រុង​គេ និង​រួសរាយ​រាក់ទាក់ ហើយ​ត្រៀមខ្លួន​ លះបង់​ដើម្បី​មិត្ត​ភ័ក្ដិ​។ ពួក​គេ​ផ្ដល់​យោបល់​ដោយ​ស្មោះត្រង់ និង​គាំទ្រ​យ៉ាង​សកម្ម​ដល់​អ្នក​ ដទៃ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ ហើយ​ក៏​ចេះ​ជួយ​អ្នក​ដ ទៃ​ដោះស្រាយ​ បញ្ហា​ដែរ ដូច្នេះ​ពួក​គេ​តែងតែ ​ត្រូវ​បាន​មនុស្ស​ជុំវិញ​ខ្លួន​ស្រលាញ់​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួក​គេ​មាន​បុគ្គលិកលក្ខណៈ​បែប​កំប្លែង តែងតែ​ប ង្កើត​បរិយាកាស​រីករាយ​សម្រាប់​ ដៃគូ​របស់​ពួក​គេ ​គ្រប់​ទិដ្ឋភាព​ទាំងអស់​។ ការ​ខិតខំ​ធ្វើការ​ ក៏​នាំ​មក​នូវ​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់​ដល់​ពួក​គេ​ក្នុង​ការងារ​ដែរ​។ ពួក​គេ​លើកទឹកចិត្ត​អ្នក​ដទៃ ក៏​ដូច​ជា​ខ្លួនឯង នៅ​ក្នុង​រឿង​គ្រប់យ៉ាង​។ ជីវិត​របស់​ពួក​គេ​ក្នុ ង​គ្រា​លំបាក​តែងតែ​ជួប​មនុស្ស​ល្អ​ជួយ ហើយ ​មិនសូវ​ជា​ត្រូវ​ចាំបាច់​ខ្វល់ខ្វាយ​រឿង​លុយកាក់​ប៉ុន្មាន​ឡើយ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *