មិនបានមើលប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយ!អ្នកដែលមានខ្សែបន្ទាត់នៅត្រង់កដៃ…វាបង្ហាញពីខ្សែរជីវិតនិងថ្ងៃអនាគតរបស់អ្នក

តើអ្នកដឹងទេ?នៅលើ កដៃរបស់អ្នកមានខ្សែបន្ទាត់អូសកាត់ ខ្សែបន្ទាត់ទាំងអស់នេះអាចទាយដឹងពីអនាគតរបស់មនុស្ស នេះបើយោងតាមក្បួនទស្សទាយរបស់ប្រទេសចិន។ក្បួនទាយរបស់ចិន គឺត្រូវបានគេដឹងថាឆុតណាស់ហើយកម្រទាយខុសណាស់!
ឥឡូវសាកទាយអនាគតរបស់អ្នកសាកមើល! សូមពិនិត្យមើល តើអ្នកមានខ្សែបន្ទាត់នៅត្រង់កដៃប៉ុន្មានខ្សែរ បើឃើញមានប៉ុន្មានខ្សែរសូមមើលទៅតាមលេខខ្សែបន្ទាត់ខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(1)-ខ្សែរបន្ទាត់មួយ៖បង្ហាញពីសុខភាព

ខ្សែរបន្ទាត់ទីមួយគឺត្រូវបានកំណត់ថាជាខ្សែរបន្ទាត់សំខាន់បំផុតរបស់មនុស្ស។បើខ្សែរបន្ទាត់នេះជ្រៅហើយត្រង់ ព្រមទាំងគ្មានខ្សែរបែកខ្នែងមានន័យថាអ្នកនោះមានសុខភាពល្អ និងជាមនុស្សដែលមានអាយុវែង។បើ ខ្សែរបន្ទាត់នេះមានខ្សែរបែកខ្នែងរឺក៏គ្មាន វាបង្ហាញថាអ្នកមានសុខភាពមិនសូវល្អ។បើខ្សែរបន្ទាត់នេះមានបែកខ្នែងចាប់ពីមួយឡើងទៅហើយខ្សែកោងចង្អុលឡើងឆ្ពោះទៅរកបាតដៃ។ នេះជាសញ្ញានៃបញ្ហាបន្តពូជរបស់បុរសនិងស្ត្រី។ អាចបញ្ជាក់បានថាអ្នកមិនអាចមានកូន រឺស្រ្តីអា រឺបុរសអា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(2)-ខ្សែរបន្ទាត់ពីរ៖បង្ហាញពីខ្សែរជីវិត

ខ្សែរបន្ទាត់ទីពីរស្រដៀងនឹងខ្សែបន្ទាត់ទីមួយដែរ ទាំងរូបរាងនិងជម្រៅ។បន្ទាត់នេះបង្ហាញពីស្ថានភាពនិងជោគជ័យក្នុងជីវិត។ បន្ទាត់ត្រង់និងច្បាស់លាស់តំណាងឱ្យទីតាំងរឹងមាំមួយនិងទទួលបានភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ប្រសិនបើបន្ទាត់ 1 មានបែកខ្នែងមួយឬលើសពីនេះ ខណៈពេលដែលបន្ទាត់ផ្សេងទៀតគឺសុទ្ធតែត្រង់។វាមានន័យថានៅពេលដែលអ្នកមានវ័យក្មេងឬក្មេងជំទង់អ្នកតែងតែជួបការលំបាក។ ប៉ុន្តែអ្នកអាចយកឈ្នះបញ្ហាលំបាកនេះបានហើយនិងទទួលបានជោគជ័យនៅពេលអនាគត។បើបន្ទាត់ 2 ដាច់ពីគ្នាវាអាចបង្ហាញថាអ្នកមានស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរង្គុះរង្គើមុនពេលវិលត្រឡប់ទៅមានស្ថេរភាពថ្មីម្តងទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(3)-ខ្សែបន្ទាត់ទីបី៖បង្ហាញពីកេរិ៍ឈ្មោះ

មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានខ្សែរបន្ទាត់ទីបីនេះទេ បើសិនជាអ្នកមានខ្សែរបន្ទាត់នេះគឺអ្នកជាមនុស្សមានសំណាង វាបង្ហាញពីស្ថានភាពសង្គមរបស់អ្នក ។មានមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តអ្នក មានគេជួយយកអាសា អ្នកនិយាយអ្វីក៏ដោយក៏គេស្ដាប់តាម។អ្នកជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលលើសហគមន៍ អាចក្លាយជាមេដឹកនាំគេបាន់ហើយព្រមទាំងមានកេរិ៍ឈ្មោះល្អ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(4)បន្ទាត់ទី 4: បង្ហាញពីអំណាច

មនុស្សដែលសំណាងជាងគេបំផុតគឺ មានខ្សែរបន្ទាត់ទី 4 នេះមានន័យថាអ្នកជាមនុស្សមានបុណ្យបារមីហើយក៏អាចក្លាយជាមនុស្សមានអំណាចនៅក្នុងសង្គម មានមាសប្រាក់ស្ដុកស្ដម មានគេគោរពច្រើន។ ប៉ុន្តែកំរមានណាស់មនុស្សដែលមានបន្ទាត់ទីបួននេះណាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *