ផ្អើលពេញផ្ទះ.! ប្ដីសង្ស័យហេតុអ្វីស្រោមអនាម័យរបស់ខ្លួនចេះតែបាត់ ពេលដាក់កាំមេរ៉ាមើល ជួបរឿងបែបនេះ

បើនិយាយរឿងគូស្នេហ៍កាបែកបាក់គ្នាគ្មានអ្វីក្រៅពីភាគគីម្ខាងទៅមានដៃរទី3 ពេលម្ខាងអស់ចិត្តក៏មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយម្ខាងទៀតឬក៏លួចមានមនុស្សទី3ជាដើម… ថ្មីីៗនេះវេបសាយបរទេស បង្ហាញវីដេអួឃ្លិបមួយស្ដីអំពីបុរស់ម្នាក់ សង្ស័យប្រពន្ធហេតុអ្វីស្រោមអនាម័យរបស់ខ្លួនចេះតែបាត់តើអ្នកណាយកប្រើ គេក៏យកកាំមេរ៉ាដាក់ក្នុងបន្ទប់ត្រង់ចំនុចជ្រុងមួយហើយក៏ចេញទៅ ក្រោយមកប្រពន្ធគេក៏ចេញមកហើយមានឆ្កែរមួយក្បាលនឹងមានបុរស់ម្នាក់ដើចូលមករួមរក្សគ្នា ភ្លាមនោះស្វាមីចូលមកដល់ផ្អើលផ្ទះតែម្ដង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *