អ្នកបំរើក្នុងផ្ទះ សុំចៅហ្វាយស្រីឡើងប្រាក់ខែ គ្រាន់តែនាងនិយាយបែបនេះតែប៉ុន្មានម៉ាត់សោះ ស្រាប់តែចៅហ្វាយឡើងប្រាក់ខែឲ្យតាមចិត្តមែន ដោយសារតែ…

បរទេស៖ ថ្ងៃមួយអ្នកបម្រើបានសុំចៅហ្វាយស្រីដំឡើងប្រាក់ខែ ហើយចៅហ្វាយមិនសប្បាយចិត្តនឹងការសុំដំឡើងប្រាក់ខែនេះ ទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចៅហ្វាយស្រី ៖ “ឥឡូវ ឯងប្រាប់ហេតុផលមក ថីបានឯងសមនឹងបានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងមុន?”។
អ្នកបម្រើ ៖ “មានហេតុផល៣។ ទីមួយ គឺខ្ញុំអ៊ុតខោអាវស្អាតជាងលោកស្រី”។

ចៅហ្វាយស្រី ៖ “នរណានិយាយចឹង?”។ អ្នកបម្រើ ៖ “ប្តីលោកស្រី”។ ចៅហ្វាយស្រី ៖ “អូ”។ អ្នកបម្រើ ៖ “ហេតុផលទី២ គឺខ្ញុំពូកែធ្វើម្ហូបជាងលោកស្រី”។ ចៅហ្វាយស្រី ៖ “នរណានិយាយចឹង?”។អ្នកបម្រើ ៖ “ប្តីលោកស្រី”។ ចៅហ្វាយស្រី ៖ “អូ”។ អ្នកបម្រើ ៖ “ហេតុផលទី៣ គឺខ្ញុំពូកែរឿងលើគ្រែជាងលោកស្រី”។ ចៅហ្វាយស្រី ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“ប្តីខ្ញុំជាអ្នកនិយាយមែនទេ?”។ អ្នកបម្រើ ៖ “អត់ទេ។ អ្នកថែសួនជាអ្នកនិយាយ”។ ចៅហ្វាយស្រី ៖ “ចឹង ឯងចង់ឡើងប្រាក់ខែប៉ុន្មាន?”៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *