ខំតែអរ ស្មានតែបានប្ដី ដែលមិនចូលចិត្តមនុស្សស្រីគឺជាសំណាង តែនេះមានឯណា រៀបការមិនបានប៉ុន្មានផង ស្រាប់តែធ្លាយកាពិតរបស់ប្ដី ដឹងហើយស្លុតចិត្តស្ទើរសន្លប់ ព្រោះតែ…

វៀតណាម៖ ផ្ទុះរឿង១ពេញបណ្ដាសង្គមគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យហួសចិត្តជាទីបំផុត។កាពិតទៅវាមិនមែនជា រឿងងាយស្រួលនោះទេ សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា ដែលមានមនុស្សម្នាក់ដែលខ្លួនស្រលាញ់ហើយ គេលួចបែរជា ទៅលួចមានអ្នកផ្សេង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់នាពេល បច្ចុប្បន្ន នេះការឈ្លោះប្រកែក គ្នារវាងប្ដីប្រពន្ធ ក្រុមគ្រួសារនីមួយៗ រឺក៏រវាង សង្សារវាគឺជាវិបត្តិមួយដ៏ធំមួយនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារ ដែលជះឥទ្ធិពលមិនល្អនៅក្នុងសង្គម។
ជាពិសេស រឿងប្តីក្បត់ប្រពន្ធមានស្រីញីខាងក្រៅ ឬ ប្រពន្ធក្បត់ប្តី ទៅមានប្រុសថ្មីជា ដើម វាត្រូវបានគេដឹង និងចាត់ទុក ថាជារឿងមួយ ដ៏គួរឱ្យអាម៉ាស សម្រាប់គ្រួសារ ហើយក៏នាំតែភាពអាប់ឱនមុខប៉ុណ្ណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចជារឿងមួយនេះចឹង ដែលប្តីក្បត់ចិត្តប្រពន្ធខ្លួន ដែលទើបតែរៀបការជាមួយនឹងគ្នា។
និយាយទៅរឿងនេះក៏គួរឲ្យហួសចិត្តណាស់ដែរ អារឿងប្ដីក្បត់ទៅ មានស្រីមធ្យមទេ ងំ និងអារឿងប្ដីក្បាត់ទៅមានប្រុសនឹងហ្មង!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងមួយនេះ គឺកើតឡើងក្រោយ ពេលដែលរៀបការរួចមិនទាន់បានប៉ុន្មានផង ស្រាប់តែប្តីក៏រត់ចោលស្រ្តីជាប្រពន្ធបែរជា ទៅមានប្រុសដូចគ្នាទៅវិញ ដោយធ្លាប់តែមានគេនិយាយថា មានស្រីតែបែរជាមានប្រុសវិញ ពិតជាមិនយល់ទេ ហើយក៏មិនចង់យល់ដែរ។ក្នុងនោះដែល ប្រពន្ធក៏ឆ្ងល់ណាស់ដែរថា មានបញ្ហាអ្វីដែលទៅ បានជាបុរសជាប្តីនេះ បែកគំនិតផ្ដេសផ្ដាស់ដោយរូបគេបានស្រលាញ់ប្រុសដូចគ្នាទៅវិញ ហើយបើជ្រុលជាស្រលាញ់ប្រុសទៅហើយ មិចក៏មកប្រកាច់រៀបការជាមួយមនុស្សស្រីរកងាប់ស្អី មិនយកគ្នាឯង តាំងពីដំបូងតែម្ដងទៅ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *