គ្រាន់តែដាក់ខ្ទឹមស ចូលក្នុងត្រចៀក ចុងក្រោយទទួលបានលទ្ធផលមិននឹកស្មានដល់!!គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែន

មិននឹកស្មានសោះ ថាគ្រាន់តែដាក់ខ្ទឹមចូលក្នុងត្រចៀកអាចជួយព្យាបាលការឈឺចាប់ក្នុងត្រចៀកនិងជួយបំបាត់ឈឺក្បាលទាល់តែសោះ! ជួយស៊ែរចែកគ្នាដឹងផង!!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាយូរលង់ណាស់មកហើយមានអ្នកខ្លះក៏បានដឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏មិនបានដឹងពីរគុណប្រយោជន៍របស់ ខ្ទឹមស​ យ៉ាងណាមិញ ខ្ទឹមស មានសារ:ប្រយោជន៍ជាច្រើនយ៉ាងនៅក្នុងនោះដែរយើងខ្ញុំលើកយកចំណុចខ្លះៗមកនិយាយ ខ្ទឹមស ក៏អាចប្រើប្រាស់ព្យាបាលការឈឺចាប់ត្រង់ត្រចៀក ដោយសារការឆ្លងពីរមេរោគផ្សេងៗហើយព្រមទាំងជួយបំបាត់បញ្ហាឈឺក្បាលផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វិធីសាស្រ្តក្នុងការប្រើ:

​ -គ្រាន់តែយក ខ្ទឹមស មួយកំពឹសដែលមានទំហំសមល្មមហើយយកវាបកសំបកចេញលាងទឹកវាអោយស្អាតហើយ បន្ទាប់មកយកវាដាក់ក្នុងត្រចៀកម្ខាង ជាការស្រេច។ពេលដាក់ចូលត្រចៀកហើយអ្នកនិងមានអារម្មណ៍ថាមានកំដៅនៅក្នុងត្រចៀកដែលចេញពីខ្ទឹមស ហើយបន្តិចក្រោយមកការឈឺចាប់ក្នុងត្រចៀកនិងឈឺក្បាលបានបាត់ជាបណ្តើៗ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនិងនេះដែរយើងអាចប្រើវាមុនចូលគេងហើយពេលភ្ញាក់ឡើងយើងក៏មានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយផងដែរ។

ប្រភព pressnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *