ធ្លាក់ចូលក្នុងច្រកទ្វារសម្ងាត់ បណ្ដាលឲ្យគាត់ភ័យស្ទើរស្លា-ប់ទៅហើយ តែចុងក្រោយបានចេញមកវិញដោយសុវត្តិភាព ហើយថែមទាំងក្លាយជាសេដ្ឋីទៀត ដោយសារតែ…

បុរសម្នាក់ដើរឃ្វៀលគោនៅលើភ្នំមួយជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ជាអកុសល់ថ្ងៃមួយក៏បានធ្លាក់ចូលក្នុងច្រកទ្វារសម្ងាត់មួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់បានដឹងពីមុនឡើយ។តំបូងឡើយគាត់មានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់ក៏ឃើងរូងមួយដ៏គួរឲ្យខ្លាច។ដំបូងឡើយគាត់គិតថារូងនោះមានសត្វកាចសាហាវរស់នៅ។ ដោយមិនអស់ចិត្តក៏បានដើរតាមរូងនោះរហូតដល់ជួបរឿងដ៏អស្ចារ្យមួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលនឹកស្មានមិនដល់។គាត់បានឃើញផ្នូរបុរាណដែលដំកល់ទុកជាច្រើនឆ្នាំ ថែមទាំងនៅក្បែរនោះមានក្រឡកាក់មាសមួយក្រឡផងដែរ។ គាត់មានចិត្តភ័យផង អរផង។គាត់បានរាយការណ៏ទៅប៉ូលីស


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីជួយពិនិត្យមើលអោយកាន់តែច្បាស់ថានៅមានអ្វីទៀត។ក្រោយពីពិនិត្យអោយបានច្បាស់ ប៉ូលីសបានរាយការណ៏ថានេះ


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រហែលជាផ្នូលអាថ៏កំបាំងជំនាន់ដើមដើម្បីរក្សាសាកសពអោយបានល្អ រីឯទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះក្នុងផ្នូលនេះប្រហែលគេកប់មក