៤ ក្បា ច់ ដែល ម នុ ស្ស ប្រុ ស ចូលចិត្តខ្លាំងបំផុត!

តើចង់បន្ថែមគ្រឿងសម្រាប់ការងារ លើ គ្រែ ទេ? ច ង់ ធ្វើឲ្យយប់របស់គាត់ក្លាយទៅជាយប់ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានទេ? សាកល្បងនូវ ក្បា ច់ ទាំង ១៧នេះអ្នកអាចធ្វើឲ្យក្លាយទៅជា ម នុ ស្ស ឆ្កួ .ត នឹង ស្នេ ហាបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាការពិតបំផុតដែលថាការ រួ .ម ភេ .ទ គឺការបង្ហាញនូវសេចក្ដីស្រឡាញ់ និងភាពស្និទ្ធស្នាលបំផុត ជាពិសេសលើសលុបទៀតនោះគឺការប្រើ ក្បា ច់ ណាមួយជាការទាក់ទាញដល់ ដៃ គូ ដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចបំភ្លេចបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. ក្បា ច់ ទី១៖ នា រី នៅខាងលើ៖ អ្នកសាកល្បងសួរគាត់ទៅមើលថា អ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ ឈ្ល ក់ វ ង្វេ ង ជាមួយអ្នក រឿ ង លើ គ្រែ ហើយយើងហ៊ានភ្នាល់ថាគាត់នឹងនិយាយថា «ធ្វើឲ្យអ្នក សុ ខ ស្រួ ល»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្បា ច់ នេះគឺមានភាព ស៊ិ .ច ស៊ី ណាស់ហាក់ដូចជាអ្នកកំពុងអង្គុយលើកៅអីបើកបរអញ្ចឹង ហើយវាពិតជាទីតាំងមួយដែលគាត់ចង់បានគ្រប់ៗគ្នា។ ក្បា ច់ នេះមានអត្ថប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់អ្នក គឺអ្នកអាចកំណត់នូវល្បឿន និងជម្រៅតាមដែលចង់បាន ឬតាមការចូលចិត្ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វីជាចំណុចសំខាន់? គាត់អាចមើលឃើញនូវរូបរាងទាំងមូលរបស់អ្នកបាន ហើយឲ្យរឹតតែល្អទៀតនោះ គឺត្រូវបើភ្លើងអំពូល ដើម្បីឲ្យគាត់អាចឃើញនូវស្រមោលនៃដងខ្លួនរបស់អ្នកដែលកំពុងធ្វើការងារ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. ក្បា ច់ ទី២៖ អ្នកផ្សព្វផ្សាយ៖ ក្បា ច់ មួយដែលមានស្ដង់ដាបំផុតសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើម គឺជា ក្បា ច់ ដែលបុរសចូលចិត្តបំផុតនោះព្រោះវាបានធ្វើឲ្យគាត់អាចគ្រប់គ្រងគ្រប់ស្ថានការណ៍ ខណៈពេលដែលវាត្រូវបានផ្ដល់នូវភាពជិតស្និទ្ធបំផុតនោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រ គា ក របស់អ្នកហាក់ប្រើការបានគ្រប់យ៉ាង ហើយ ប បូ រ មា ត់ និងភ្នែករបស់អ្នកអាចបិទ ឬគ្រប់គ្រងគាត់ទាំងមូលបាន។ ហើយខណៈពេលដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងប្រកបដោយថាមពលដោយ អ្ន ក នៅលើ គា ត់ គឺអ្នកទាំងពីអាចកំណត់ល្បឿនព្រមជាមួយគ្នាបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យគាត់ដំណើរការណ៍យឺតៗ ឬជ្រៅ និងកាន់តែជ្រៅ ចូរដាក់ដៃរបស់អ្នកនៅលើ ត្រ គា ក របស់គាត់ ហើយប្រាប់គាត់ថាអ្នកចង់បានអ្វី។ នេះជាដំណើរការណ៍ការងារ លើ គ្រែ ដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលហាក់ដូចជាការសន្ទនាគ្នា ដោយប្រើភាសាកាយវិការ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. ក្បា ច់ ទី៣៖ បញ្ច្រាស (ស្រី នៅ លើ ប ញ្ច្រា ស)៖ ក្បា ច់ នេះតម្រូវឲ្យ ស្ត្រី នៅ ពីលើដោយ ប ញ្ច្រា ស គឺជា ក្បា ច់ ដ៏កំពូលសម្រាប់ពិភពលោកដ៏ស្រស់ស្អាតចំពោះ អ្ន ក ទាំ ង ពី រ ។ វាបានផ្ដល់ឲ្យគាត់នូវការ ឈ្ល ក់ វ ង្វេ ង នូ វ រា ង និងដងខ្លួនរបស់អ្នក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាពិសេសនោះគឺ ត្រ គា គ ដ៏ ទ្រ លុ ក ទ្រ ល ន់ របស់អ្នកថែមទៀតផង ក្បា ច់ នេះហាក់ស្រដៀងគ្នាទៅនឹង ក្បា .ច់ ឆ្កែ ដែរ ប៉ុន្តែអ្វីដែលប្លែកនោះគឺអ្នកជាកំណត់នូវល្បឿន ជម្រៅ និងភាព ស៊ិ .ច ស៊ី និយាយរួមគឺអ្នកជាម្ចាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្បាច់នេះមិនបានផ្ដល់នូវទំនាក់ទំនងគ្នាដោយភ្នែក និងភ្នែកនោះទេ ប៉ុន្តែបានហាក់ ស៊ិ .ច ស៊ី បែបបុរាណ (មិនហ៊ានមើលមុខគ្នា) ប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. ក្បា ច់ ទី៤៖ ក្បាច់ឆ្កែ៖ នេះជា ក្បា ច់ ដែលមកពីក្រោយវិញ មានន័យថាអ្នកប្រគល់ភារកិច្ចគ្រប់យ៉ាងដល់គាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រង គឺអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មើលឃើញនូវ ដ ងខ្លួ ន ត្រគាគ ទ្វា និងទីតាំងដែលគាត់ត្រូវធ្វើការងារ ជាពិសេសនោះអ្នកបានចាត់ទុកថាគាត់ជាស្ដេចនៅលើសមរភូមិ ស៊ិ .ច មួយនេះ ដោយគាត់ជាអ្នកកំណត់ល្បឿន និងជម្រៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លើសនេះទៅទៀតនោះ វាបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវភាពសុខស្រួលដល់ ក ម្រិ ត កំ ពូ ល ដោយបានប៉ះទៅនឹង G-.sp .o t របស់អ្នកទៀតផង។ ដឹងទេ ក្បា ច់ នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកបញ្ចេញនូវ ទឹ ក រំ អិ លយ៉ាងច្រើនថែមទៀតផង នេះកាន់តែធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់បានបំពេញនូវកង្វះខាតរបស់អ្នកផងដែរ។ អ្នកទទួលបានភាពស្និទ្ធស្នាលទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *