ចង់ដឹងច្បាស់ចូលអានតិចទៅ!! សរសៃសក់មនុស្សម្នាក់ៗសុទ្ធតែអាចបញ្ជាក់អំពីជោគវាសនារបស់ខ្លួន

ដូចយើងធ្លាប់ដឹងស្រាប់មកហើយថា មនុស្សយើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានវាសនារៀងៗខ្លួន ហេតុនេះហើយ មានក្បួនចាស់បុរាណច្រើនណាស់ ដែលបានចែងអំពីការទស្សទាយ ក៏ដូចជាក្បួនកំណត់ សណ្ឋាននៃរូបរាងកាយរបស់មនុស្សដើម្បីឲ្យដឹងថា ម្នាក់នោះនឹងអាចមានវាសនាយ៉ាងណា ទៅថ្ងៃមុខ ឬក៏ អាចសនិ្នដ្ឋានបានថា ម្នាក់នោះមានចរិកលក្ខណៈ និងនិស្ស័យបែបណា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះផងដែរ សរសៃសក់ ក៏ត្រូវបានចាស់បុរាណចារឹកចែងនៅក្នុងក្បួនរបស់ខ្មែរយើងដែរ គឺសណ្ឋាននៃ សរសៃសក់របស់មនុស្សម្នាក់ៗ សុទ្ធតែអាចបញ្ជាក់អំពីជោគវាសនារបស់គេរៀងៗខ្លួន ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. មនុស្សមានសរសៃសក់ក្រាស់៖ ជាមនុស្សចិត្ត ដា ច់ មានភាពនឹងធឹង និងមានលក្ខណៈជាមនុស្ស កា .ច ។ ដួងរាសីរបស់ មនុស្សក្រុមនេះតែងមានអ្នកដទៃខ្លាចក្រែង ប៉ុន្តែក៏មាន ស .ត្រូ វ ច្រើនណាស់ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលឈានចូលវ័យចំណាស់តែងមានភាពសុខស្រួល ដោយសារការមានគម្រោង ដំណើរជីវិតយ៉ាងល្អនិងមានការលេចធ្លោក្នុងរឿងអ្វីមួយ។ ក្រៅពីនេះ បើធ្វើអ្វីតែងហុច ផលល្អៗមកវិញ ហើយក៏មិនងាយភ្លាំងភ្លាត់ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. មនុស្សមានសរសៃសក់តូចនិងស្តើង៖ ជាមនុស្សមានទឹកចិត្ត មានភាពស្មោះត្រង់ ប៉ុន្តែចូលចិត្តគិតច្រើន ឆាប់ទទួលអារម្មណ៍ ឆាប់តូចចិត្ត និងតែងរំជួលចិត្តជាមួយរឿងបន្តិចបន្តួច ជាមនុស្សគិតច្រើន ឆាប់ ទុ ក្ខ សោ ក ងាយទន់ជ្រាយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះបីយ៉ាងណាដួងរាសីរបស់មនុស្សក្រុមនេះមិនមែនជាមនុស្សលំបាកនោះឡើយ ប៉ុន្តែចំពោះបញ្ហា សុខភាពវិញ មានសភាពអាក្រក់មួយចំនួនចូលយាយី ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. សក់ស្កូវមុនវ័យ៖ ជាមនុស្សពូកែគិត ពូកែវិភាគ និងស្ថាបនា។ក្រៅពីនេះជាមនុស្សទទួលខុសត្រូវក្នុង តួនាទីការងារខ្ពស់ ប៉ុន្តែធ្វើអ្វីតែង ប្រ ឆាំ .ង ជាមួយក្តីស្រមើស្រមៃរបស់ខ្លួន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដំណើរជីវិត ច្រើនមានវាសនាល្អ និងមានកិត្តិយស ។ការប្រកបការងារតែងមានតួនាទីល្អ និងជា មនុស្សដែលមានការស្រឡាញ់រាប់អានពីសំណាក់ក្រុមមនុស្សទូទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. មនុស្សមានសរសៃសក់ធំៗហើយក្រាស់៖ ជាមនុស្សដែលមានភាពមានះខ្ពស់ មានភាពអត់ធ្មត់ មិនខ្ជិលច្រអូស និងមាន មហិច្ឆតាខ្ពស់ណាស់ ដោយមិនខ្លាចភាពលំបាក។ការរស់នៅតែងមានការអាណិត ស្រឡាញ់ពីបណ្តាមិត្តភក្តិ ហើយនិស្ស័យលេចធ្លោរបស់មនុស្សក្រុមនេះច្រើនតែមាន ចិត្ត ព្រា ន តែមិនខ្លាំងក្លាទេគ្រាន់តែត្រូវការដើម្បីភាពសប្បាយផ្លូវចិត្តប៉ុណ្ណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥. មនុស្សមានសរសៃសក់រឹង៖ ភាគច្រើនជាមនុស្ស រឹ ងរូ ស កោ .ង កា .ច និងមិនសូវចុះ ចា ញ់ នរណាដោយងាយនោះ ឡើយ។ សម្រាប់ជោគវាសនាវិញតែងលេចធ្លោជាមួយការមានក្រុមមនុស្សអែបអប ដង្ហែតាម ជាមនុស្សមានមិត្តភក្តិច្រើន និងធ្វើអ្វីក៏តែងជោគជ័យដែរ ប៉ុន្តែ ឧ ប ស គ្គ នោះ មានមិនតិចឡើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦. មនុស្សមានសរសៃសក់ពណ៌ចាស់ឬក្រម៉ៅខ្លាំង៖ ជាមនុស្សដែលមានសតិបញ្ញាល្អ មានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការរស់នៅតែងមិន សូវយក បញ្ហាដែល គ្មា នប្រយោជន៍ដាក់ខ្លួនឬចូលចិត្តសប្បាយជាមួយមិត្តភក្តិនោះ ឡើយ។សម្រាប់ លក្ខណៈលេចធ្លោរបស់មនុស្សក្នុងក្រុមនេះដែលតែងតែកែមិនឡើង នោះគឺ ភាពជា ព្រា .ន នា រី។ចំណែកជោគជតារាសី មិនជួបការលំបាកទេ ប៉ុន្តែជារឿយៗ មិនសូវគេចមិនផុតពីរឿង អា ស្រូ វ ទេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧. មនុស្សមានសរសៃសក់ពណ៌ខ្ចី៖ ជាមនុស្សរ វើ រ វា យ ពូកែស្រមើស្រមៃ ចូលចិត្តគិតអ្វីដែលថ្មីប្លែកៗ ប៉ុន្តែការរស់នៅមាន មហិច្ឆតាខ្ពស់ ។ មនុស្សក្រុមនេះមិនមែនជាមនុស្សឆ្លាតវៃប៉ុន្មានទេ។សម្រាប់ជោគ វាសនារបស់មនុស្សដែលមានសរសៃសក់លក្ខណៈបែបនេះតែងមានមនុស្ស ស្រឡាញ់ចូលចិត្តជានិច្ច៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​