មិនធ្លាប់បានដឹងទេ! Passport កម្ពុជាយើងអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ ៥០ប្រទេស ដោយមិនបាច់សុំទិដ្ឋាការ ឬសុំទុកជាមុន

ខាងក្រោមនេះ គឺជាឈ្មោះប្រទេស តាមទ្វីបនីមួយៗ ដែលប្រជាជនខ្មែរ អាចស្នាក់នៅ និងធ្វើដំណើរ ទៅបានដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការសុំទិដ្ឋាការទុកជាមុន រឺ មិនត្រូវការទិដ្ឋាការ ហើយបន្ថែមពីនេះមានទាំងមានតម្លៃ និង ពេលវេលានៃការពន្យាពេល ទិដ្ឋាការផងដែរ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

1- ប្រទេសក្នុង ទ្វីបអាស៊ី៖

+មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការ

-Brunei: Visa-free – 14 days. -Indonesia: Visa-free – 30 days. -Laos: Visa-free – 30 days. -Malaysia: Visa-free – 1 month. -Myanmar: Visa-free – 14 days. -Philippines: Visa-free – 21 days. -Singapore: Visa-free – 30 days. -South Korea: Visa-free – 30 days, (Jeju Island only). -Thailand: Visa-free -14 days. -Vietnam: Visa-free – 30 days.

+មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការទុកជាមុន

-Armenia: Visa on arrival – 120 days, $50 USD. -Georgia: Visa on arrival – 90 days, $30 USD. -India: Visa on arrival – 30 days, (at MAA, BOM, CCU, DEL), $60 USD. -Iran: e-visa (pre -arranged) – 15 days, $30 to $80 EUR. -Kuwait: Visa on arrival – 90 days, $5 KWD. -Macau: Visa on arrival – 30 days, $100 MOP. -Maldives: Visa on arrival – 30 days. -Nepal: Visa on arrival – 90 days, $25 to $100 USD. -Sri Lanka: ETA required. 30 days, $30 USD. -Timor Leste: Visa on arrival – 30 days, $30 USD.

2-ប្រទេសក្នុង ទ្វីបអូសេអានី៖

+មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការ

-Federated States of Micronesia: Visa free – 30 days.

+មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការទុកជាមុន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

-Palau: Visa on arrival – 30 days. $50 USD. -Samoa: Visa on arrival – 60 days. -Tuvalu: Visa on arrival – 1 month.

3-ប្រទេសក្នុង ទ្វីបអាមេរិកខាងជើង៖

 +មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការ

-Dominica: Visa-free – 21 days. -Haiti: Visa-free – 90 days. -St. Vincent and the Grenadines: Visa-free – 30 days. -St. Kitts and Nevis: Visa free – 14 days (w/ onward ticket).

+មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការទុកជាមុន

-Nicaragua: Visa on arrival – 90 days, $20 USD. -St. Lucia: Visa on arrival – 6 weeks, $50 USD.

4-ប្រទេសក្នុង ទ្វីបអាមេរិក ខាងត្បូង៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

+មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការ

-Ecuador: Visa-free – 90 days.

+មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការទុកជាមុន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

-Guyana: Visa on arrival – 30 days, $25 USD. -Suriname: Visa on arrival – 60 days, $45 to $65 USD.

5-ប្រទេសក្នុង ទ្វីបអាហ្រ្វិក៖

+មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការទុកជាមុន

-Burundi: Visa on arrival – 30 days, $90 USD. -Cape Verde: Visa on arrival – $25 EUR. -Central African Republic: Visa on arrival – 7 days, $60 USD. -Comoros: Visa on arrival. -Djibouti: Visa on arrival – 30 days, $60 USD. -Egypt: Visa on arrival 30 days, $15 USD. -The Gambia: Visa on arrival (charter flight or tour package). -Ghana: e-visa (pre-arranged @ ghanaimmig), $100 USD. -Kenya: Visa on arrival – 90 days, $50 USD. -Madagascar: Visa on arrival – 90 days, $70 USD. -Mozambique: Visa on arrival – 30 days, $66 USD. -Sao Tome and Principe: Visa on arrival – 30 days, $100 USD. -Seychelles: Visa on arrival – 30 days, free. -Tanzania: Visa on arrival, $50 to $200 USD. -Togo: Visa on arrival – 7 days. -Uganda: Visa on arrival, $50 to $200 USD. -Zambia: Visa on arrival – 90 days, $50 USD.

6-បណ្តារដ្ឋ ឯករាជ្យផ្សេងទៀត៖

+មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

-Cook Islands: Visa free – 31 days. -Niue: Visa-free – 30 days. (worldpoptravel)

Leave a Reply

Your email address will not be published.