- កម្សាន្ត, ចែករំលែក

ចែរីតាំងពីបានប្ដីមកឈឺរហូត ហ្វេនសង្ស័យតែប្ដីខំយប់ថ្ងៃពេកទេដឹងបានជា…(មានវីដេអូ)

ចែរី
តាំងពីបានប្ដីមកឈឺរហូត

ហ្វេនសង្ស័យតែ
ប្ដីខំយប់ថ្ងៃពេកទេដឹងបានជា…(មានវីដេអូ)