- ចែករំលែក, ព័ត៌មានថ្មីៗ

ទុក្ខជាន់ទុក្ខទីបំផុត! អ្នកនាងខ្ញុងចេញមុខ​បញ្ជាក់ ស្ថានភាពជំងឺប្តី កំពុងប្រឈ .មគ្រោះថ្នា .ក់ខ្លាំង ពេទ្យប្រាប់ថា…(មានវីដេអូ)

ទុក្ខជាន់ទុក្ខទីបំផុត!
អ្នកនាងខ្ញុងចេញមុខ​បញ្ជាក់

ស្ថានភាពជំងឺប្តី កំពុងប្រឈ .មគ្រោះថ្នា .ក់ខ្លាំង
ពេទ្យប្រាប់ថា…(មានវីដេអូ)