- ចែករំលែក, ព័ត៌មានថ្មីៗ

ចិត្តល្អណាស់! បងស្រីទ្រីដាណា ថ្ងៃសែនក្បាលទឹក យកជ្រូក 7ក្បាល លុយ 10លានរៀល ចែកជួនអ្នកភូមិ ហើយប្រាប់ថា…(មានវីដេអូ)

ចិត្តល្អណាស់!
បងស្រីទ្រីដាណា ថ្ងៃសែនក្បាលទឹក យកជ្រូក 7ក្បាល

លុយ 10លានរៀល ចែកជួនអ្នកភូមិ
ហើយប្រាប់ថា…(មានវីដេអូ)