- កម្សាន្ត, ចែករំលែក

លីម តិចម៉េង មុនចាប់ផ្តើមឡើងប្រឡង វគ្គ Live Show សប្តាហ៏ទី5 សូមចិត្តពរដ្ឋខ្មែរ និង ប្រកាសបែបនេះថា…(មានវីដេអូ)

លីម តិចម៉េង
មុនចាប់ផ្តើមឡើងប្រឡង វគ្គ Live Show

សប្តាហ៏ទី5
សូមចិត្តពរដ្ឋខ្មែរ

និង ប្រកាសបែបនេះថា…(មានវីដេអូ)