- កម្សាន្ត, ចែករំលែក

លើកដំបូងហើយ! ឃើញ ចែដាណា នាំកូនទំាង 3 ដើរផ្សារទំនើប កូនប្រុសទី២ ចង់បានរបស់នេះណាស់ តែប្រាប់ម៉ាក់ ថា…(មានវីដេអូ)

លើកដំបូងហើយ!
ឃើញ ចែដាណា

នាំកូនទំាង 3
ដើរផ្សារទំនើប

កូនប្រុសទី២
ចង់បានរបស់នេះណាស់

តែប្រាប់ម៉ាក់ ថា…(មានវីដេអូ)