- កម្សាន្ត, ចែករំលែក

លោកណុប បាយ៉ារិទ្ធ យំកណ្ដាល Live រំភើបនឹងសន្ធឹកអ្នកគាំទ្រ ​ដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រមិនធ្លាប់មានពីមុន…(មានវីដេអូ)

លោកណុប បាយ៉ារិទ្ធ
យំកណ្ដាល Live

រំភើបនឹងសន្ធឹក
អ្នកគាំទ្រ

ដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្
រមិនធ្លាប់មានពីមុន…(មានវីដេអូ)