- កម្សាន្ត, ចែករំលែក

សោកស្តាយផង! បេក្ខជន ៣រូបនេះ ត្រូវបានធ្លាក់ចេញពីកម្មវិធីហើយ នៅវគ្គ Live Show ទី៥ ព្រោះតែ…(មានវីដេអូ)

សោកស្តាយផង!
បេក្ខជន ៣រូបនេះ

ត្រូវបានធ្លាក់ចេញពីកម្មវិធីហើយ
នៅវគ្គ Live Show

ទី៥
ព្រោះតែ…(មានវីដេអូ)