- កម្សាន្ត, ព័ត៌មានថ្មីៗ

ណាន វីសារ សំណាងផ្ទួនៗ ជាបេក្ខជនមានក្តីកង្វល់ តែខំញញឹម ឈរប្រឡង តែលទ្ធផលចេញមក ភ្ញាក់ផ្អើលបែបនេះ…(មានវីដេអូ)

ណាន វីសារ
សំណាងផ្ទួនៗ

ជាបេក្ខជនមានក្តីកង្វល់
តែខំញញឹម

ឈរប្រឡង
តែលទ្ធផលចេញមក

ភ្ញាក់ផ្អើលបែបនេះ…(មានវីដេអូ)