- កម្សាន្ត, ព័ត៌មានថ្មីៗ

ស៊ីឡាលីន និង កញ្ញា និយាយ​តែ​ប៉ុន្មាន​ម៉ាត់​ ផាន គីមសុង ធ្លាក់​ខ្ពោក​ ដល់​វែកញែក ទើប​ដឹង​ថា…(មានវីដេអូ)

ស៊ីឡាលីន
និង កញ្ញា

និយាយ​តែ​ប៉ុន្មាន​ម៉ាត់​
ផាន គីមសុង

ធ្លាក់​ខ្ពោក​
ដល់​វែកញែក

ទើប​ដឹង​ថា…(មានវីដេអូ)