- កម្សាន្ត, ចែករំលែក

លោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត ចេញមុខព្រលះទៅកាន់ ថៃ ស្រីនាង ចំៗ ក្រោយនៅតែបន្តបង្ហោះវីដេអូបែប.ស៊ី..ច.ស៊ី.(មានវីដេអូ)

លោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត
ចេញមុខព្រលះទៅកាន់

ថៃ ស្រីនាង ចំៗ
ក្រោយនៅតែបន្តបង្ហោះ

វីដេអូបែប.
ស៊ី..ច.ស៊ី.(មានវីដេអូ)