- កម្សាន្ត, ចែករំលែក

ការវែកញែកក្រោយ ឱក សុគន្ធកញ្ញា បង្ហើបថាអាចជាលើកចុងក្រោយដែលធ្វើគណៈកម្មការ Cambodian idol…(មានវីដេអូ)

ការវែកញែក
ក្រោយ ឱក សុគន្ធកញ្ញា

បង្ហើបថាអាចជាលើកចុងក្រោយ
ដែលធ្វើគណៈកម្មការ

Cambodian idol…(មានវីដេអូ)