ចែករំលែក

- ចែករំលែក

គួរតែប្រុងប្រយ័ត្ន!!! បញ្ហាភ្នែកស្រលៀង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្រោយពីវក់លេងហ្គេមតាមទូរស័ព្ទ

ក្មេងប្រុសអាយុ៩ម្នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលរស់នៅក្នុងខេត្ត Hefei ប្រទេសចិន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានបញ្ហាភ្នែកស្រលៀង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្រោយពីវក់លេងហ្គេមតាមទូរស័ព្ទ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អំឡុងពេលថ្ងៃវិស្សមកាល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ បុរសជាឪពុកបានឲ្យដឹងថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គាត់មិនសូវបានចាប់អារម្មណ៍អំពីសកម្មភាពរបស់កូនប្រុសនៅក្នុងផ្ទះទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ កូនប្រុសតែងតែយកទូរស័ព្ទរបស់គាត់លេងហ្គេម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រមាណ១០ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ទម្លាប់ដ៏អាក្រក់មួយនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងអំឡុងថ្ងៃវិស្សកាលរបស់កូនប្រុសគាត់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ក្រោយមក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គាត់បានសង្កេតឃើញថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ភ្នែករបស់កូនប្រុសចាប់ផ្ដើមខុសប្លែកពីធម្មតា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទើបគាត់ប្រញាប់នាំកូនប្រុសទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ គ្រូពេទ្យបានឲ្យដឹងដែរថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅពេលដែលក្មេងៗមានអាយុតិច ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រើប្រាស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច…

Read More

- ចែករំលែក

ប្រជាជននៅលើកោះមួយ ចាប់បានមឹកយក្សធំមួយ នាំគ្នាយកសាច់វាសុី ស្រាប់តែនាំគ្នាមានអារម្មណ៏ប្លែក…(មានវីដេអូ)

ប្រជាជនរស់នៅកោះ Tawi-tawi ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយពីអ្នកនេសាទម្នាក់ ចាប់បានមឹកប្រវែងដល់ទៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២.៤ម៉ែត្រ​ឯណោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ក្រោយចាប់បាន អ្នកនេសាទ ២ ទៅ៣នាក់ បានសហការគ្នាស្រង់មឹកយក្សនេះមកលើឆ្នេរ។ លោក Harold Eduardo Curtis ជាអ្នកនេសាទមួយរូប ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះដែរបាននិយាយថា៖ «ខ្ញុំស្គាល់អ្នកដែលនេសាទបានមឹកយក្សនេះ ។ វាពិតជាពិបាកស្រង់មឹកនេះមកលើគោក…

Read More

- ចែករំលែក

ជួយស៊ែរផង បងប្អូន! ជិតដល់ថ្ងៃរៀបការទៅហើយ បែរជាកូនស្រីសំណព្វចិត្តតែមួយត្រូវបុរសម្នាក់នាំទៅបាត់

មានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើង ខណៈដែលឪពុកម្តាយ ប្រកាសអោយនាងវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញ ខណៈជិតដល់ថ្ងៃរៀបការទៅហើយ សង្សារចាស់របស់នាង មកនាំព ង្រ ត់យកទៅបា ត់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលករណីនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ ដោយមានប្ដីប្រពន្ធ២នាក់ បានរត់មកអោយអ្នកសារព័ត៌មានជួយ បង្ហោះផ្សាយ ថាមានករណីកូនស្រីរបស់គាត់ជិ តដល់ថ្ងៃរៀបការហើយ ស្រាប់តែសង្សារចា ស់ របស់នាងមកធ្វើការលួ ងលោ…

Read More

- ចែករំលែក

គួរឲ្យសរសើរណាស់! ទាហានជើងចាស់ បច្ចុប្បន្នអាយុ ១០០ឆ្នាំម្នាក់ បា​នបរិច្ចាគប្រាក់ជាង ៤០ លានដុល្លា…

បរទេស ៖ នៅថ្ងែទី២០,ខែឧសភា,ឆ្នាំ២០២០នេះ បើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ សារព័ត៌មាន CNN បានអោយដឹងថា៖ លោកតា Tom ដែលជាទាហានជើងចាស់ បច្ចុប្បន្នមានអាយុ១០០ឆ្នាំ បានបរិច្ចាគប្រាក់ចំនួន ៣៣លានផោន (៤០.៤ លានដុល្លាអាមេរិច) សម្រាប់សេវាសុខភាពចក្រភពអង់គ្លេស។ ចំពោះការបរិច្ចាគប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធប់នេះដែរ ក៏ត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីអង់គ្លេស Boris Johnson…

Read More

- ចែករំលែក

ទើបអាយុ ៥ ឆ្នាំសោះ តែឆ្លាតមែន! អាចទាយផែនទីពិភពលោកត្រូវចំម៉ាច់ៗ សំខាន់ទាយត្រូវប្រទេសកម្ពុជាទៀត…(មានវីដេអូ)

កម្មវិធី ប្រកួតសមត្ថភាពលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Malta’s Got Talent 2020 កំពុងបើកស្វាគមន៍ទទួលបេក្ខជនដែលមានទេពកោសល្យពិសេសផ្ទាល់ខ្លួន មកពីជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីសម្រិតសម្រាំង ចម្រាញ់រកអ្នកដែលមានសមត្ថភាពពិសេសលើសគេក្នុងការលើកពានរង្វាន់ ។ ក្នុងដំណើរការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញរបស់កម្មវិធី Malta’s Got Talent 2020 គេឃើញវត្តមានក្មេងប្រុសអាយុ ៥ ឆ្នាំម្នាក់ មានសមត្ថភាពពូកែចងចាំពិសេសខ្លាំងបំផុត…

Read More

- ចែករំលែក

ហួសចិត្ត ពេលដឹងការពិត!!! កសិករក្រីក្រនាំគ្នាចាក់ស៊ីម៉ង់ត៍ជាប់នៅនឹងជើង

ប្រទេស​ឥណ្ឌូណេស៊ី៖ហេតុការណ៍​នេះ​កើត​ឡើងទាក់ទងទៅនឹង​ពលរដ្ឋ​ច្រើន​កុះករ បាន​នាំគ្នា​ប្រមូលផ្តុំ​ដោយ​នាំ​យក​តាម​នូវ​កេស​ឈើ និង​វត្ថុ​ដទៃ​ទៀត​មួយចំនួន ។​ពួកគេ​ចាប់ផ្តើម​ចូក​កំបោរ​ស៊ីម៉ង់ត៍​មក​ជីក​បង្កប់​ជើង​របស់​ពួកគេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ក្នុង​ប្រអប់​ឈើនោះ ។​ ចំណែក​មូលហេតុ​គឺ ពួក​គេ​បង្ហាញ​ការប្រឆាំង​ចំពោះ​សេចក្តីសម្រេច​ឲ្យ​សាងសង់​រោងចក្រ​ស៊ីម៉ង់ត៍​មួយ​នៅក្នុង​តំបន់ ។​ការធ្វើបែបនេះព្រោះតែពួកគេ​ក្រីក្រ​ត្រូវ​ស្វែងរក​កិច្ចការ​ដើម្បី​ធ្វើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយ​រោងចក្រ​នោះ​គឺជា​ដំណោះស្រាយ ។​ ប៉ុន្តែ​ប្រសិនបើ​អ្នក​ពុំ​ធ្លាប់​រស់នៅ​ក្បែរ​រោងចក្រ​ទាំងនេះ​ទេ គួរ “​ដើរកាត់​១​ជុំ​” ដោយហេតុ​ថា ការសាងសង់​រោងចក្រ​នេះ​ធ្វើឲ្យ​ដីធ្លី​រាប់គីឡូម៉ែត្រ ក្បែរ​នោះ​មិន​អាច​ដាំ​ដុះ ហើយ​ពិបាក​រស់នៅ​ណាស់ ។​ព្រោះតែ​ធូលី​ស៊ីម៉ង់ត៍​ហើរ​ពេញ​ក្នុង​បរិយាកាស គ្របដណ្តប់​លើ​អ្វីៗ​ទាំងអស់…

Read More

- ចែករំលែក

ពិតជាស្នាដៃល្អឯកមែន! ការឆ្លាក់លើផ្លែឪឡឹក ជាមួយអត្ថន័យល្អដែលអ្នកពុំធ្លាប់បានដឹង

ពិតមានទឹកដៃនៃការឆ្លាក់មិនធម្មតាមែនយកផ្លែឪឡឹកមួយផ្លែឆ្លាក់ចេញជារូបប្រាសាទអង្គវត្ត ប្រាសាទព្រះវីហារ ដេញចាបីុដងវែង រូបល្ខោខស្បែកធំ និងរបំាព្រះរាជទ្រព្យដែលត្រូវបានអង្គការ UNESCOបានចុះក្នុង​បញ្ជី​បេតិកភណ្ឌ​ពិភពលោក។រូបភាពទំាងអស់នេះដែលមើលគួរអោយទាក់ទាញបំផុត។ប៉ុន្តែការឆ្លាក់នេះទទួលបានការរិះគន់មួយចំនួនដែលដោយសារតែប្រើភាសាបរទេសក្នុងការឆ្លាក់។ទោះបីជាយ៉ាងក៏ជាស្នាដៃអស្ចារ្យមួយដែល។ សូមបព្ចាក់ថា៖សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក​ កម្ពុជា​មាន​សម្បត្តិ​បេតិកភណ្ឌ​ពិភពលោក​ទាំងអស់​ចំនួន ៨ ហើយ ដែល​ក្នុងនោះ​ចែកជា​សម្បត្តិ​វប្បធម៌​រូបី ៣ និង​សម្បត្តិ​វប្បធម៌​អរូបី​ ៥ ។ ១. តំបន់​អង្គរវត្ត (សម្បត្តិ​វប្បធម៌​រូបី)៖ ចុះក្នុង​បញ្ជី​បេតិកភណ្ឌ​ពិភពលោក នៅថ្ងៃ​ទី១៤…

Read More

- ចែករំលែក

កុំអូសរំលង ជួយស៊ែរអោយដល់សប្បុរសជនបានឃើញផង! កូនលោកយាយ សង់ខ្ទមឲ្យម្តាយនៅពីក្រោយផ្ទះតែម្នាក់ឯងឥឡូវភ្លើងឆេះអស់រលីង

(ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង) ៖ បើតាមគណនីផេកឈ្មោះ Youth Save Cambodian បានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គម កាលពីថ្មីៗនេះ ដោយបានបង្ហាញលោកយាយចំនាស់ គ្រីក្រម្នាក់ ដែលរស់ក្នុងខ្ទមតែម្នាក់ឯង។ ហើយពេលនេះខ្ទមរបស់លោកយាយក៍ត្រូវភ្លើ ង ឆេះ គ្មា នសល់ទៀត។ បើតាមគណនីផេកនេះបានបង្ហោះថា៖ “#កំសត់ណាស់លោកយាយ សង់ខ្ទមឲ្យម្តាយនៅពីក្រោយផ្ទះតែម្នាក់ឯងឥឡូវភ្លើង ឆេះអស់រលីងលោកយាយជៀម…

Read More

- ចែករំលែក

ស៊ែរចែកគ្នាដឹងផង! យុង​ដាម ឬ ភ្នំ​ក្បាល​នាគ គោលដៅ​ទេសចរណ៍​មួយ​ដ៏​ទាក់ទាញ​នៅលើ​កោះ​ជេ​ជូ

យុង​ដាម (Yongduam) ដែលមាន​អត្ថន័យ​ថា ភ្នំ​ក្បាល​នាគ គឺជា​គោលដៅ​ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ​មួយ ដែល​កំពុងតែ​មានការ​ទាក់ទាញ​សម្រាប់​ពលរដ្ឋ​កូរ៉េ និង អ្នកទេសចរ​បរទេស នានា​ដែល​បានមក​ដល់​កោះ​ជេ​ជូ ។​ ​រមណី​ដ្ឋា​ន​ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ​នេះ ត្រូវបាន​គេ​ដឹងថា គឺមាន​ទីតាំង​ស្ថិតនៅ ភាគ​ខាងជើង​នៃ​កោះ​ជេ​ជូ ហើយ​វា​បានកកើតឡើង​ដោយ​សំណល់​នៃ​ភ្នំភ្លើង​ចាស់​ដែល​បាន​សឹក​រិច​រិល នឹង មាន​សភាព​ដូចជា​ក្បាល​នាគ ប្រសិនបើ​គេ​មើល​វាពី​ចម្ងាយ ។ ទីនោះ​គឺមាន​សភាព​មិន​ខុស…

Read More

- ចែករំលែក

មហាបុព្វបុរសខ្មែ ពិតជាមានមហាស្នាដៃគ្មានពីលើលោកមែន!

គាំទ្រស្នាដៃដូនតាខ្មែរ ប្រាសាទមេបុណ្យខាងលិចជាប្រាសាទបុរាណខ្មែរមានទីតាំងស្ថិតនៅលើដីទួលមួយកន្លែង ចំកណ្តាលបារាយណ៍ខាងលិច ក្នុងខេត្តសៀមរាប។ប្រាសាទនេះត្រូវបានស្ថាបនាឡើងនៅអំឡុងពាក់កណ្តាលសតវត្សទិ១១នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងរាជ្យព្រះបាទឧទ័យទិត្យវរ្ម័នទី២ ដើម្បីឧទ្ទិសដល់បុព្វការីជនរបស់ព្រះអង្គនៅសតវត្សទី១១។ ប្រាសាទមេបុណ្យខាងលិច មានទីតាំង នៅលើដីទួល ចំកណ្តាល បារាយណ៍ ខេត្តសៀមរាប ត្រូវបានស្ថាបនាឡើង ក្នុងកំឡុង ពាក់កណ្តាល​សតវត្សទី១១ ​​រាជ្យព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី២ សង់ឡើងដោយមាន កំពែងមួយជាន់ ធ្វើអំពីថ្មភក់ ហ៊ុមព័ទ្ធស្រះទឹកធំមួយ ​ដែលគេជីក​នៅលើដី​ទួលនោះ។…

Read More