ប្លែកៗ!!! ​​មា​​នអ្នកcallមក ​សុំស្រ.លា​​ ញ់​ ​ពេជ្រ សោ​​ភា​ ​​និ​​យា​យលែងចេញ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្លែកៗ!!! ​​មា​​នអ្នកcallមក ​សុំស្រ.លា​​ ញ់​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ពេជ្រ សោ​​ភា​ ​​និ​​យា​យលែងចេញ …(មានវីដេអូ) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្លែកៗ!!! ​​មា​​នអ្នកcallមក ​សុំស្រ.លា​​ ញ់​ ​ពេជ្រ សោ​​ភា​ ​​និ​​យា​យលែងចេញ…(មានវីដេអូ) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្លែកៗ!!! ​​មា​​នអ្នកcallមក ​សុំស្រ.លា​​ ញ់​ ​ពេជ្រ សោ​​ភា​ ​​និ​​យា​យលែងចេញ…(មានវីដេអូ) Read More

ថាម៉េច! ពូម៉ៅ បង្ហើបថា លោកជំទាវ ទ្រី ដាណា ត្រូវអំពើគេ ទើបដាច់ចិត្តពីលោក

អ្នកណាៗក៏ដឹងដែររឿងរ៉ាវគ្រួសារពូម៉ៅ និងលោកស្រី ទ្រី ដាណា​ ល្បីពេញបណ្តាញសង្គម ដែលកន្លងមកលោកស្រី ទ្រី ដាណា ថាពូម៉ៅ គិតតែគ្រួសាររបស់ខ្លាំងពេក រហូតធ្វើឱ្យខូចទំនាក់ទំនងរវាងស្វាមីនិងភរិយា។ ក្នុងនោះ ក្តីស្រម៉ៃលែងលះនឹងពូម៉ៅ ក៏បានសម្រេចដូចចិត្តរបស់លោកស្រីទ្រីដាណា មែន ក្រោយលោកស្រី ធ្លាប់ប្រកាសថា នឹងជប់លៀងឱ្យផ្អើលប្រទេស ពេលបានលែងលះប្តីនិងថែមទាំងសច្ចាមិនយកស្វាមីទៀតទេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរជម្រាបថាពូម៉ៅ ក៏បានធ្លាប់ចោទ លោកស្រី ទ្រី ដាណា ទុកលោកមិនស្មើនឹងជំនួយការផង ក្នុងនោះ លោកសុខចិត្តលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីគ្រួសារ រហូតចុងក្រោយលោកថែមទាំងរត់បួស ដើម្បីស្ងប់ចិត្តមួយរយៈ …

ថាម៉េច! ពូម៉ៅ បង្ហើបថា លោកជំទាវ ទ្រី ដាណា ត្រូវអំពើគេ ទើបដាច់ចិត្តពីលោក Read More

ល្បីពេញពិភពលោក!!! ផលិតកម្ម Galaxy Navatra សម្រេចលក់សិទ្ធិចម្រៀងបទ «Are You Ok?» ទៅឲ្យផលិតកម្ម Ges Tos របស់ចិនបាត់…(មានវីដេអូ)

ជឿជាក់មហាជន ប្រាកដជាបានស្តាប់និងទស្សនារួចមកហើយ​ បទចម្រៀងកំពុងល្បីពេញនិយម នៅលើបណ្តាញសង្គមកម្ពុជា ពោលគឺបទចម្រៀង Are You Ok ដែលជាការបកស្រាយរបស់ តារាចម្រៀងប្រចាំផលិកម្ម Galaxy កញ្ញា តន់ ច័ន្ទសីម៉ា។ សួមរំលឹកផងដែរថា បទចម្រៀង Are You Okay នេះ ត្រូវបានមហាជន រិះគន់រួចមកហើយ កន្លងមកនេះ ដោយសារតែមានឈុតកូនសិស្ស កាន់កាំភ្លើង នៅក្នុងថ្នាក់រៀន លុះក្រោយមក ក៏ផលិកម្ម Galaxy សម្រេចលុបចោល …

ល្បីពេញពិភពលោក!!! ផលិតកម្ម Galaxy Navatra សម្រេចលក់សិទ្ធិចម្រៀងបទ «Are You Ok?» ទៅឲ្យផលិតកម្ម Ges Tos របស់ចិនបាត់…(មានវីដេអូ) Read More

ពូកែមែន !ដឹងការពិតហើយក្មេងស្រីដែល និយាយភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស បានយ៉ាងល្អ តាមពិតគឺជាកូនស្រីរបស់…(មានវីដេអូ)

ជឿជាក់ថា មហាជនភាគច្រើន ប្រាកដជាស្គាល់ លោក ហេង ឡុង ប្រធានសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គម មិនតែប៉ុណ្ណោះ ក៏ជាស្វាមីរបស់ តារាសម្តែងជើងចាស់ និងប្រធានសមាគមន៍សិល្បៈ អ្នកនាង ចន ច័ន្ទលក្ខិណា ជាគូស្វាមីភរិយា ដែលតែងតែ លេចវត្តមាន ក្នុងការងារសង្គមនានា ជាញឹកញាប់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាមួយគ្នានេះ ប្រសិនបើក្រឡេកទៅមើល ជិវិតគ្រួសារវិញ លោក ហេង ឡុង និង អ្នកនាង ចន ច័ន្ទលក្ខិណា …

ពូកែមែន !ដឹងការពិតហើយក្មេងស្រីដែល និយាយភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស បានយ៉ាងល្អ តាមពិតគឺជាកូនស្រីរបស់…(មានវីដេអូ) Read More

ថាមែនៗ!! ក្រោយឃើញ ក្រុមហ៊ុន​​ Cellcard សរសេរ​អក្សរ​ខុ.ស​នៅ​លើ​ផ្ទាំ.ង​ប៉ា.ណូ ​ព្រះតេជព្រះគុណ​ ហាក់ សៀងហៃ រិះគ.ន់​ចំៗបែបនេះថា…(មានវីដេអូ)

ភ្នំពេញ:​ ដូចដែរបងប្អូនបានដឹង និង តាមដានរួចរាល់ហើយនៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេក នៅថ្ងៃទី០៥​ ខែវិច្ចីការ ឆ្នាំ២០២១ នេះកំពូ.លសង្ឃ Hak Sienghai បានចេញមុខប្រ.តិក.ម្មជាមួយ Cell card​ ដែរស.រសេ.រអក្ស.រមិនត្រឹ.មត្រូ.វ ផ្ស.ពផ្សា.យ នៅលើផ្លា.កតាមដងផ្លូវ ដែរធ្វើអោយប្រជាជនជាច្រើនមានការងឿ.ងឆ្ង.ល់ជាខ្លាំង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហេ.តុដូចខាងលើនេះ សម្តេច សង្ឃ Hak Sienghai គាត់បានបញ្ចេ.ញអារម្មណ៍មួយ ក្នុងផេក ផ្លូវការរបស់គាត់ ដោយបានរៀបររារាប់​ និងភ្ជា.ប់ខ្លឹមសារ ជាមួយរូបភាព Cell …

ថាមែនៗ!! ក្រោយឃើញ ក្រុមហ៊ុន​​ Cellcard សរសេរ​អក្សរ​ខុ.ស​នៅ​លើ​ផ្ទាំ.ង​ប៉ា.ណូ ​ព្រះតេជព្រះគុណ​ ហាក់ សៀងហៃ រិះគ.ន់​ចំៗបែបនេះថា…(មានវីដេអូ) Read More

វត្តភ្នំសំពៅមានអាយុកាលរហូតដល់ 200ឆ្នាំ មានកុដិបុរាណមួយ ដែលជាសម្បត្តិមនុស្សជាតិខ្មែរ!

មានការចែករំលែកនៅលើបណ្តាញសង្គមបង្ហាញនូវស្ថានភាពរបស់កុដិបូរាណមួយស្ថិតនៅក្នុងវត្តសុវណ្ណគិរីភេត្រារាម ហៅវត្តភ្នំសំពៅ ដែលមានអាយុកាលជាង២០៥ឆ្នាំហើយ។ ដោយយោងតាមការបង្ហោះរបស់គណនីហ្វេសប៊ុកលោក រ៉ាត សូរ៉ា បានឲ្យដឹងថា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ “កុដិបូរាណវត្តសុវណ្ណគិរីភេត្រារាម ហៅវត្តភ្នំសំពៅ ឃុំភ្នំសំពៅ ស្រុកបាណន់ បានកសាងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ១៨១៤ គ.ស មានអាយុកាលជាង២០៥ឆ្នាំក្នុងកំណើតវត្តនេះ”។ កុដិបូរាណនេះដំបូងប្រក់ក្បឿងបុរាណ ជញ្ជាំងបាំងដោយក្តារ ដោយមានផ្នែកខ្លះពីមុនគឺគេយកចំបើង ភក់និងអាច មគោយកមកប៉ាតធ្វើជាជញ្ជាំង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយពីមានការចែករំលែកនេះមានមហាជនជាច្រើន បានសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជួយអភិរក្សដើម្បីឱ្យកូ-នខ្មែរជំនាន់ក្រោយបានឃើញ និងជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិដើម្បីទា-ក់ទា-ញភ្ញៀវទេសចរណ៍ឱ្យមកទស្សនាផងដែរ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វត្តភ្នំសំពៅមានអាយុកាលរហូតដល់ 200ឆ្នាំ មានកុដិបុរាណមួយ ដែលជាសម្បត្តិមនុស្សជាតិខ្មែរ! Read More

ព្រះភិក្ខុ ហាក់ សៀងហៃ តស៊ូពីក្មេងកំព្រាក្លាយជាទីប្រឹក្សាក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ តែគ្រប់គ្នាប្រហែលមិនដឹងពីប្រវត្តិដ៏ជូរចត់នេះទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងវ័យជន្មាយុ ៣ ខួប កុមារ ហាក់ សៀងហៃ មានទុក្ខធំជាទម្ងន់ ដោយម្តាយជាទីស្រឡាញ់បានលាចា កលោ កចោល ទុកឱ្យកុ មារកម្ស ត់ ហាក់ សៀងហៃ ត្រូវបង្ខំចិត្តរស់នៅជាមួយតាយាយទាំងវ័យដែលត្រូវការភាពកក់ក្តៅ និង ថ្នាក់ថ្នមពីម្តាយ ។ ក្នុងវ័យធំដឹងក្តីបន្តិច ដោយសារតែការស្រឡាញ់ចូលចត្តិ និង ជាអ្នកគោរពព្រះពុទ្ធសា ស នាផង កុមារ ហាក់ សៀងហៃ បានលាចាកផ្ទះមកស្នាក់នៅវត្ត …

ព្រះភិក្ខុ ហាក់ សៀងហៃ តស៊ូពីក្មេងកំព្រាក្លាយជាទីប្រឹក្សាក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ តែគ្រប់គ្នាប្រហែលមិនដឹងពីប្រវត្តិដ៏ជូរចត់នេះទេ Read More

មិ​​​​ននឹ​​​​កស្មា​​​​ន! ​​​​ផ្សិ​​​តនេះ​​​ ​​​ថ្លៃជា​​​​ងមា​​​ស​​​ទៀ​​​ត ​​​បើ​​​រកបា​​​​នតែ​​១គី​​​ឡូ​​​​ក៏អា​​​ចធ្វើ​​​​ជា​​​​អ្នកមា​​​នបា​​​​នដែ​​​រ ​​​​ព្រោះ​​​​វា​​​​ជា​​​…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បរទេស៖ ​​​មា​​​នមនុ​​​ស្សជា​​​ច្រើ​​​​ន ​​ប្រហែ​​លជា​​មិ​​​នជឿ​​នោ​​​ះ​​​ទេថា​​​វត្ថុ​​​មួ​​​យនេះ​​​ ​​​មា​​​នតម្លៃ​​​ជា​​​ងមា​​​​សទៅ​​​​ទៀ​​ត ​​​​ ​​​ប៉ុ​​ន្តែ​​វា​​​មា​​​នតែ​​​នៅ​​​លើ​​​ភ្នំ​​​ហិ​​​ម៉ា​​​ឡៃ​​ប៉ុ​​​ណ្ណោ​​ះ​​​ទេ។ផ្សិ​​​តមួ​​យប្រភេទនេះ​​ ​​វា​​​ត្រូ​​​វបា​​នគេប្រើ​​​​ប្រា​​​​ស់​​ ​​ជា​​ឱសថបុ​​រា​​​ណសម្រា​​​ប់​​​ជនជា​​​​តិ​​​​ចិ​​ន ​​​ដែ​​លគេជឿ​​​ថា​​​វា​​​ជា​​​ប្រភពចំ​​​ណូ​​​លមួ​​​​យដ៏ធំ​​ផងដែ​​រ ​​​សម្រា​​​ប់​​​​ប្រជា​​​​ជនឥណ្ឌា​​ ​​​​និ​​​​ងប្រជា​​​ជននៅ​​​​ប្រទេសណេប៉ា​​​​ល់​​​​។ ​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រា​​​​ល់​​​ឆ្នា​​​​ំ​​​​នា​​​រដូ​​វផ្កា​​​​រី​​ក ​​​ពួ​​កអ្នកភូ​​​មិ​​​​ជា​​ច្រើ​​​​ននា​​​ក់​​​បា​​​ននា​​​​ំ​​​​គ្នា​​​ធ្វើ​​​​ដំ​​​​ណើ​​​រមកពី​​​​ផ្លូ​​​វឆ្ងា​​យៗ ​​​​ដើ​​​ម្បី​​​​ស្វែ​​ងរករុ​​​​ក្ខជា​​​តិ​​​ ​​ដែ​​​លមា​​នតម្លៃ​​​មហា​​​សា​​​​លនេះ​​​។វា​​​​ត្រូ​​​វបា​​​នគេដឹ​​​ងថា​​មា​​នតម្លៃ​​​រហូ​​​តដល់​​​ទៅ​​ ​​​​១០០ដុ​​​ល្លា​​​ឯណោ​​​ះ​​​ក្នុ​​ងមួ​​​​យក្រា​​​ម ​​​​នេះ​​បា​​​​នន័យថា​​នៅ​​​ក្នុ​​​ងមួ​​យគី​​​​ឡូ​​​ក្រា​​​ម ​​គេនឹ​​​​ងទទួ​​លចំ​​​ណូ​​លរហូ​​តដល់​​ទៅ​​ ​​​១០ម៉ឺ​​​​នដុ​​​ល្លា​​។ នៅ​​​ពេលដែ​​​លរដូ​​​វរករុ​​​​ក្ខជា​​តិ​​ថ្នា​​​ំ​​បុ​​រា​​​​ណនេះ​​ ​​​បា​​​នមកដល់​​​​មនុ​​​​ស្សម្នា​​​​ទម្លា​​ក់​​​កា​​​​រងា​​​រផ្សេងចោ​​​លអស់​​​ ​​ដោ​​​​យនា​​​ំ​​​​គ្នា​​​មកស្វែ​​​​ងរកផ្សិ​​​តនេះ​​​​ស្ទើ​​​រគ្រប់​​​​ៗគ្នា​​​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​ ប៉ុ​​ន្តែ​​​​រឿ​​​ងដែ​​​លពិ​​​​បា​​​កនោ​​​ះ​​​ត្រង់​​​​ថា​​​ផ្សតិ​​​នេះ​​ ​​​មា​​​​នរូ​​បរា​​​ងតូ​​​​ចៗ ​​​​ដែ​​​លគេត្រូ​​​វអោ​​នក្រា​​​បលូ​​នទើ​​​បអា​​​ចរកវា​​​​ឃើ​​​ញ។ …

មិ​​​​ននឹ​​​​កស្មា​​​​ន! ​​​​ផ្សិ​​​តនេះ​​​ ​​​ថ្លៃជា​​​​ងមា​​​ស​​​ទៀ​​​ត ​​​បើ​​​រកបា​​​​នតែ​​១គី​​​ឡូ​​​​ក៏អា​​​ចធ្វើ​​​​ជា​​​​អ្នកមា​​​នបា​​​​នដែ​​​រ ​​​​ព្រោះ​​​​វា​​​​ជា​​​… Read More

ឥណ្ឌាជួបគ្រោះរាំងស្ងួត បឹងត្រពាំងរីងទឹកអស់ ពស់វែកស្រែកទឹកពេកទ្រាំលែងបាន ចេញមកសុំទឹកផឹក…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឌូបៃ៖ បើត្រឹមអត់បាយមនុស្សអាចរស់បានយូរថ្ងៃ តែបើអាត់ទឹកច្បាស់ជាយ៉ាប់ហើយ។ ចំណែកសត្វក៏ដូច្នេះដែរ មិនអាចទ្រាំទ្រនឹងអត់ទឹកបានទេ។ ជាធម្មតាគឺតែងបញ្ចៀសការតតាំងជាមួយមនុស្សដ៏ដោយ ប៉ុន្តែពេលជួបគ្រាអាសន្នអន់ក្រ ពស់លែងខ្វល់អ្វីទាំងអស់។ ពស់សាហាវនេះស្រេកទឹកខ្លាំងពេកអំឡុងគ្រោះរាំងស្ងួត រហូតដល់ថ្នាក់វាហ៊ានប្រថុយចូលក្នុងភូមិមួយនៅឥណ្ឌា ដើម្បីរកទឹកផឹក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកភូមិចិត្តល្អម្នាក់កំពុងមើលថែទាំសត្វល្មូនមួយក្បាលនេះក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់ ដោយគាត់ដឹងថាពស់នេះច្បាស់ណាស់ស្រែកទឹកខ្លាំង។ គេឃើញបុរសម្នាក់កំពុងស្រោចទឹកសុទ្ធលើក្បាលពស់ ខណៈដែលពស់នោះខំប្រឹងផឹកទឹកយ៉ាងត្រហេបត្រហបបំផុត។ បុរសម្នាក់នោះ ដោយដឹងថាស្ថានភាពអាចផ្លាស់ប្តូរទៅជាអាក្រក់គ្រប់ពេលនោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានកាន់ឧបករណ៍ចាប់ពស់ ដូច្នេះគាត់អាចចាប់ពស់នេះបានក្នុងករណីមានរឿងមិនស្រួលកើតឡើង។ មិត្តគាត់បានជួយចាប់កន្ទុយពស់ដើម្បីទប់ស្កាត់វាពីការវាយប្រហារមកលើគាត់។ ពស់ប្រវែង ៣,៦ ម៉ែត្រនេះត្រូវបានសង្គ្រោះនៅភូមិមួយក្នុងទីប្រជុំជន Kaiga ។ ផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានរងគ្រោះរាំងស្ងួត ជាហេតុធ្វើឱ្យខ្វះទឹកជាខ្លាំង៕ …

ឥណ្ឌាជួបគ្រោះរាំងស្ងួត បឹងត្រពាំងរីងទឹកអស់ ពស់វែកស្រែកទឹកពេកទ្រាំលែងបាន ចេញមកសុំទឹកផឹក…(មានវីដេអូ) Read More

​​ស្ត្រី​ខ្មែ​រដំ​បូ​ងគេបង្អស់​បញ្ចប់​កា​រសិ​​ក្សា​​នៅ​សា​​លា​​ ​West ​​Po​​​​​​ int ​​នៅ​អា​មេរិ​ក!!!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វ៉ា​ស៊ី​នតោ​​ន៖ ​​​ថ្លែ​ងប្រា​ប់​​ក្នុ​​ងបទសម្ភា​​សនៅ​​ស្ថា​​នទូ​​តអា​​មេរិ​​កប្រចា​​ំ​កម្ពុ​ជា​ ​​កា​លពី​ពេលថ្មី​ៗនេះ​ ​អ្នកនា​ង ​​មៀ​ច ​​សិ​​ទ្ធិ​កា​រ្យ ​បា​នឱ្យដឹ​​ងថា​​ ​​កា​លពី​​សិ​ក្សា​​នៅ​សា​​លា​បណ្ឌិ​​តសភា​យោ​ធា​​អា​មេរិ​​ក ​នៅ​​ថ្នា​ក់​​របស់​គា​​ត់​​ ​​មា​នកម្មសិ​ក្សា​​កា​​រី​ដែ​លជា​នា​​រី​​ ​​ត្រឹ​មតែ​ ​​១៨% ​ប៉ុ​​ណ្ណោ​ះ​។ ​​យ៉ា​​ងណា​​មិ​ញ ​អ្នកនា​​ងបា​​នព្យា​​យា​​មបង្ហា​​ញដល់​ឳពុ​កម្តា​យ ​និ​​ងសង្គមទា​​ំ​​ងមូ​​លថា​ ​​ស្ត្រី​ក៏អា​​ចធ្វើ​​បា​​នដូ​​ចបុ​​រសដែ​រ។ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកនា​ង ​​មៀ​​ច ​សិ​ទ្ធិ​​កា​​រ្យ ​​គឺ​ជា​ស្ត្រី​​ខ្មែ​រទី​១និ​ងដំ​​បូ​​ងគេបង្អស់​​ ​ដែ​​លបា​នបញ្ចប់​​កា​រសិ​​ក្សា​​ពី​​សា​លា​បណ្ឌិ​តសភា​យោ​ធា​​ ​West ​Point ​នៅ​​សហរដ្ឋអា​មេរិ​​ក។ ​ ​កា​លពី​នៅ​​យុ​​វវ័យភា​​ព …

​​ស្ត្រី​ខ្មែ​រដំ​បូ​ងគេបង្អស់​បញ្ចប់​កា​រសិ​​ក្សា​​នៅ​សា​​លា​​ ​West ​​Po​​​​​​ int ​​នៅ​អា​មេរិ​ក!!! Read More