- កម្សាន្ត, ព័ត៌មានថ្មីៗ

ខេមរៈ សិរីមន្ត​ បាន​ជួប​​​បុរស​ដែល​សាក់​រូប ខេមរៈ ស្រី​ពៅ ​ហើយ ​​តែ​ជួបបាន​មួយ​ភ្លែត ​ស្រាប់តែ…(មានវីដេអូ)

ថ្ងៃទី ០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២  សិរីមន្ត សម្តែងអារម្មណ៍ ទំាងនេះចេញមកថា “ទីបំផុត បានជួបប្អូនប្រុស ដែលសាក់រូបប្អូនស្រី ខេមរៈ ស្រីពៅ ហើយ គាត់ជា (ខ្មែរអាម៉េរិក) គាត់ថា គាត់មិនចង់ល្បីអីទេ តែគាត់សាក់រូបស្រីពៅនេះ ព្រោះតែ បេះដូង ស្រលាញ់គាំទ្រ គោរពប្អូនស្រីពៅណាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

ខ្ញុំពិតជារំភើបនឹងទឹកចិត្ត ប្អូនប្រុសខ្លាំងណាស់ ពេលនោះ ខ្ញុំជួបគាត់បានមួយភ្លេត ព្រោះខ្ញុំមានភារកិច្ចត្រូវចេញមកសៀមរាប មិនបានទទួលប្អូនដិតដល់ទេ យ៉ាងណាក៏បងអរគុណប្អូនប្រុស ក្រៃលែង ដែលខំស្កាត់មកជួបបងសង្ឃឹមថ្ងៃក្រោយ បានជូនគ្នាម្ដងទៀត ជូនពរប្អូនមានសុភាពល្អ និងជោគជ័យ គ្រប់ភារកិច្ច”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីជ្រាប កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀត សូមមើលវីដេអូខាងក្រោមនេះ ទំាងអស់គ្នា ៖