- កម្សាន្ត

មើលទៅព្រឺខ្នងតែបានប្រាក់ចំនូលពីការឡើងភ្នំ យកឃ្មុំអាជីពនេះក្រាស់ក្រែលដែរ…

យើងដឹងហើយថាទំរំាតែមានចេញជាទឹកឃ្មុំសុទ្ធ មួួយ១លីត្រ មួួយ១លីត្រមិនមែនជាភាពងាយស្រួសទេ។ជាក់ស្តែងអ្នកស្រុកក្នុងភូមិមួយ(គូឡុង) នៃប្រទេសណេប៉ាបានប្រកបមុខរបរឡើងភ្នំដើម្បីយកឃ្មុំ។ពួកគាត់ត្រូវឡើងភ្នំខ្ពស់ៗ ប្រថុយគ្រោះថា្នក់ ប្រសិនបើមានការធ្វេសប្រហែល ពួកគាត់អាចបាត់បង់ទំាងជីវីត ដើម្បីយកឃ្មុំទៅលក់។

ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ បើនិយាយពីប្រាក់ចំនូលដែលពពួកគាត់ទទួលពីការលក៉ទឹកឃ្មុំ គឺមានចំនួួនច្រើនគួរសម។ ពួកគាត់អាចទទួលបាន ៥០០០ដុលារ ទៅ៦០០០ ដុលារក្នុងមួយខែ។ការងារនេះល្អសំរាប់ពួកគាត់ប៉ន្តែប្រសិនបើគាត់គ្មានបច្ចេកទេសទេពួកគាត់ត្រូវសត្វឃ្មុំទេច រឺឆ្លាក់ពីលើកកំពូលភ្នំដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់។និយាយរួមមកការងារនេះប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ចុះប្រិយមិត្តចង់ប្រកបមុខរបរនេះអត់?